Förteckning över arbetslöshetskassor

Klicka på arbetslöshetskassans namn så får du information om vilket verksamhetsområde arbetslöshetskassan försäkrar, telefonuppgifter m.m.

Akademikernas erkända arbetslöshetskassa (AEA)
Arbetslöshetskassan Alfa (Alfa-kassan)
Arbetslöshetskassan för service och kommunikation (Seko)
Arbetslöshetskassan Vision (f.d. SKTF)

Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa

Elektrikernas arbetslöshetskassa (EAK)

Fastighets arbetslöshetskassa
Finans- och Försäkringsbranschens arbetslöshetskassa

GS Arbetslöshetskassa

Hamnarbetarnas arbetslöshetskassa
Handelsanställdas arbetslöshetskassa (HA)
Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa (HRAK)

IF Metalls arbetslöshetskassa

Journalisternas arbetslöshetskassa

Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa (KAAK)

Ledarnas arbetslöshetskassa
Livsmedelsarbetarnas arbetslöshetskassa
Lärarnas arbetslöshetskassa (LA)

Pappersindustriarbetarnas arbetslöshetskassa

Skogs- och lantbrukstjänstemännens arbetslöshetskassa
(SLAK)

Småföretagarnas arbetslöshetskassa (SmåA)
STs arbetslöshetskassa
Svensk Handels arbetslöshetskassa (SHA) (f.d. Svensk Handels och Arbetsgivarnas arbetslöshetskassa)
Sveriges arbetares arbetslöshetskassa (SAAK)
Sveriges Entreprenörers arbetslöshetskassa (f.d. Bensinhandlarnas)
Säljarnas arbetslöshetskassa

Transportarbetarnas arbetslöshetskassa

Unionens arbetslöshetskassa

Akademikernas erkända arbetslöshetskassa (AEA)
(Nr 55)

Kassans verksamhetsområde omfattar i Sverige verksamma akademiker.

Tfn: 08-412 33 00 Fax: 08-24 78 79
E-post:: registrator@aea.se
Webbplats: www.aea.se

Arbetslöshetskassan Alfa, (Alfa-kassan)
(Nr 69)

Kassans verksamhet är avsedd för både anställda och företagare i Sverige. Kassans huvudsakliga uppgift är att betala ersättning med grundbelopp till dem som inte är medlemmar i en annan arbetslöshetskassa samt inkomstbortfallsförsäkring till dem som är anslutna till Alfa-kassan. Kassan ska lämna information till den enskilde om vilka andra arbetslöshetskassor som är verksamma inom hans eller hennes yrkesområde.

Tfn växel 08-463 31 50, Kundservice 0771- 55 00 99, Fax: 08-611 98 18
E-post: post@alfakassan.se
Webbplats: www.alfakassan.se

Arbetslöshetskassan för service och kommunikation (Seko)
(Nr 62)

Kassans verksamhetsområde omfattar Facket för Service och Kommunikations verksamhetsområde. Organisationsområdet omfattar verksamheter inom:

- postbranschen och därtill kompletterande verksamheter, underhåll och service
- tele- och databranschen och därtill kompletterande verksamheter, underhåll och service
- järnvägstrafik och därtill kompletterande verksamheter, underhåll och service
- järnvägs-, väg- och brobyggnationer samt underhåll av dessa
- luft- och sjöfartsväsendena vad avser servicetjänster samt kanalföretag
- energibranschen och därtill kompletterande verksamheter, underhåll, anläggning och service
- försvarsområdet inklusive tillverkning, underhåll och service
- sjöfartsbranschen innefattande den svenska handelsflottan och därtill kompletterande verksamhet
- civil statsförvaltning

andra allmänna inrättningar som
- riksdagsförvaltning
- hovförvaltning
- penning- och värdepappersframställning
- arbetsmarknadsutbildning samt
- annan till organisationsområdet nära anknuten verksamhet

till organisationsområdet hör även ovan uppräknad verksamhet som bedrivs med stöd av arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
   
Tfn: 020-67 80 00 Fax: 060-12 34 21 
E-post: akassan@seko.se
Webbplats: www.sekosakassa.se

Arbetslöshetskassan Vision (f.d. SKTFs arbetslöshetskassa)
(Nr 53)

Kassans verksamhetsområde omfattar i Sverige anställda som arbetar med administrativa funktioner i kommuner, landsting, regioner, bolag och stiftelser inom det kommunala området samt Svenska kyrkan, andra trossamfund och ekumeniska organisationer. För vård, skola och omsorg gäller detta även i privatägda verksamheter. Vidare ingår anställda vid Vision, Allt om jobbet Media Sverige AB och Arbetslöshetskassan Vision.

Tfn: 0771-773 800
E-post: info@akassanvision.se
Webbplats: http://www.akassanvision.se

Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa
(Nr 36)

Kassans verksamhetsområde omfattar byggnadsarbetare samt målare och företagare inom måleriyrket. Medlem i egenskap av företagare kan den vara som utövar måleriyrket i företag med tre eller färre ägare utan andra yrkesutövare.

Tfn: 010-601 18 00
Fax: 08-728 48 79
E-post: a-kassan@byggnads.se
Webbplats: http://www.byggnadsakassa.se/

Elektrikernas arbetslöshetskassa (EAK)
(Nr 26)

Kassans verksamhetsområde omfattar i Sverige inom elteknikbranschen sysselsatta arbetstagare såsom starkströms-, svagströms-, hiss-, service-, data-, elektronik-, larm- och energibranschen.

Tfn: 0771-469 100 
Fax: 08-451 65 60
E-post: eak@sef.se 
Webbplats: www.elektrikernasakassa.se

Fastighets arbetslöshetskassa (FEAK)
(Nr 47)

Kassans verksamhetsområde är begränsat till i Sverige anställda inom Fastighetsanställdas Förbunds avtalsområde enligt LOs organisationsplan 2012. 
 
Tfn: 08-696 11 50
Fax: 08-21 96 92 
E-post: a-kassan.fk@fastighets.se
Webbplats: www.fastighetsakassa.se

Finans- och Försäkringsbranschens arbetslöshetskassa
(Nr 70)

Kassans verksamhetsområde omfattar i Sverige anställda tjänstemän inom finans- och försäkringsområdet och företagare i egenskap av entreprenörer inom finans- och försäkringsområdet.

Tfn: 08-791 17 50
Fax: 08-796 99 60
Telefontid måndag-fredag 9-11 samt
måndag och torsdag 13-15.
E-post: fragor@ffakassan.se
Webbplats: www.ffakassan.se

GS Arbetslöshetskassa
(Nr 06)

Kassans verksamhetsområde omfattar anställda inom grafisk produktion samt inom träförädlingsindustrin, skogsbruket och därmed sammanhängande verksamheter.

Tfn: 010-470 68 00
Fax: 08-411 93 89
E-post: kontakt@gsakassa.se
Webb: www.gsakassa.se

Hamnarbetarnas arbetslöshetskassa
(Nr 66)

Kassans verksamhetsområde omfattar i Sverige anställda inom hamn- och stuverinäringen samt arbetare i magasin och godsterminaler.

Tfn handläggning: 031-51 54 11 
E-post: kontakt@hamnakassa.se
Webb:  http://hamnakassa.se

Handelsanställdas arbetslöshetskassa (HA)
(Nr 04)

Kassans verksamhetsområde är begränsat till i Sverige anställda inom detalj- och partihandel inkl tjänstemän, folkrörelseanställda, cirkelledare, anställda inom Folksams säljorganisation i Sverige, frisörbranschen och musiker, kulturarbetare inom scenkonst, film, televison och andra yrkesutövare inom nöjesområdet, såväl anställda som företagare, samt i Sverige bosatta yrkesfiskare som är företagare eller anställda och därmed närbesläktade områden.

Tfn: 0771-666 444
Fax: 08-411 23 90
E-post: akassan@handels.se 
Webb: www.handels.se/akassan

Hotell- och restauranganställdasarbetslöshetskassa (HRAK)
(Nr 22)

Kassans verksamhetsområde är begränsat till i Sverige anställda inom hotell, restauranger, casinon, kaféer, konditorier, turistanläggningar, spa, bowling, catering, bingoföretag, samt andra nöjesföretag.

Tfn: 0771-435 060 Fax: 08-24 70 35
E-post: akassan@hrak.se
Webbplats: http://www.hrak.se/

IF Metalls arbetslöshetskassa
(Nr 67)

Kassans verksamhetsområde omfattar i Sverige anställda inom stora delar av den svenska industrin bland annat inom plast-, läkemedels-, byggämnes-, stål-, kemi- och verkstadsindustrin. Men också inom bland annat gruvor, glasbruk och bilverkstäder.

Kontaktuppgifter finns på IF Metalls webbplats
Fax: 08-21 99 31
E-post: akassan@ifmetall.se
Webbplats:  www.ifmetall.se/akassan

Journalisternas arbetslöshetskassa
(Nr 52)

Kassans verksamhetsområde omfattar i Sverige redaktionellt anställda, företagare och frilansmedarbetare vid tidningar, tidskrifter, nyhets- och bildbyråer, radio och television.

Tfn: 08-613 75 60
Fax: 08-613 75 63
E-post: medlemakassan@sjf.se
Webbplats: www.journalisternas-akassa.se

Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa (KAAK)
(Nr 51)

Kassans verksamhetsområde är begränsat till i Sverige anställda hos kommuner, landsting, församlingar och hos andra arbetsgivare som i huvudsak bedriver skatte- och avgiftsfinansierad samhällsservice samt anställda inom naturbruksområdet.

Tfn: 010-442 75 00  
Fax: 08-31 51 09
E-post: Adresser finns på www.kommunalsakassa.se
Webbplats: www.kommunalsakassa.se

Ledarnas arbetslöshetskassa
(Nr 27)

Arbetslöshetskassans verksamhetsområde är begränsat till dem som i Sverige innehar en chefsbefattning eller innehar en ledande funktion som anställd eller företagare. Rätt till medlem tillkommer även företagares make och maka och övriga familjemedlemmar som deltar i verksamheten.

Tfn: 08-509 319 19
Fax: 08-509 319 99
E-post: akassan@ledarnasakassa.se
Webbplats: www.ledarnasakassa.se

Livsmedelsarbetarnas arbetslöshetskassa
(Nr 10)

Kassans verksamhetsområde omfattar i Sverige anställda inom livsmedelsindustrin. 

Tfn: 08-796 29 90 Fax: 08-796 29 04
E-post: akassa@livs.se
Webbplats: www.livs-akassa.se

Lärarnas arbetslöshetskassa (LA)
(Nr 68)

Kassans verksamhetsområde är begränsat till anställda och företagare i Sverige, verksamma som lärare, skolledare samt studie- och yrkesvägledare inom det kommunala och statliga utbildningsområdet samt inom motsvarande fristående och enskild utbildningsverksamhet samt kyrkomusiker.

Tfn: 08-737 65 00
Fax: 08-737 66 95
Webbplats: http://www.lararnasakassa.nu/

Pappersindustriarbetarnas arbetslöshetskassa
(Nr 44)

Kassans verksamhetsområde är begränsat till i Sverige anställda inom pappers- och massaindustrin.

Tfn: 08-796 61 00
Fax: 08-411 41 79
E-post för ersättning: ersattningakassan@pappers.se
för medlemmar: medlemakassan@pappers.se 
Webbplats: www.pappersakassa.se

Skogs- och lantbrukstjänstemännens arbetslöshetskassa (SLAK)
(Nr 50)

Kassans verksamhetsområde är begränsat till inom skogs, lantbruk och miljöområdet jämte i direkt anslutning därtill anställda tjänstemän och egenföretagare i Sverige.

Tfn: 08-408 099 65
Fax: 08-583 532 90
E-post:: slak@slf.a.se  
Webbplats: www.slf.a.se/slak/

Småföretagarnas arbetslöshetskassa (SmåA)
(Nr 56)

Kassans verksamhetsområde omfattar företagare, företagares make/maka och övriga familjemedlemmar som arbetar inom små- och medelstora företag verksamma i Sverige. Rätt att bli medlem har även personer i ledande ställning inom med arbetslöshetskassan samverkande näringslivsorganisationer.

Tfn: 08-723 44 00 mån-torsd kl. 9.00-16.00,
fre kl. 9.00-13.00
Fax: 08-411 58 28
E-post: info@smakassa.se
Webbplats: www.smakassa.se

STs arbetslöshetskassa
(Nr 65)

Arbetslöshetskassans verksamhetsområde är begränsat till personer anställda hos stat, kommun, landsting, företag eller inrättning vars verksamhet utgörs av samhällsservice och helt eller delvis finansieras av skatter eller avgifter. Vidare omfattar verksamhetsområdet personer i verksamheter som bedrivs på uppdrag av staten samt anställda inom understödsföreningar.

Tfn: 08-517 590 00, kl. 9.00 - 11.30 Fax: 08-517 590 99
E-post: ersattning@stsakassa.se eller medlemskap@stsakassa.se
Webbplats: www.stsakassa.se

 

Svensk Handels arbetslöshetskassa (SHA)
(Nr 61)

Kassans verksamhetsområde omfattar företagare, företagsledare, ägare och delägare inom detalj- och grossisthandel samt service, tillverkning, tjänster, jordbruk, skogsbruk, jakt, gruvor och mineralutvinning.
Rätt att bli medlem tillkommer även företagares make eller maka och övriga familjemedlemmar som deltar i verksamheten samt inom ovanstående verksamhetsområdens bransch- eller arbetsgivarorganisationer anställda personer i ledande ställning.

Tfn: 08-506 471 00 mån-fre kl. 9.00- 11.00,
under sept-april även mån-torsd kl. 15.00-16.00
Fax: 08-506 471 40
Webbplats: www.akassan.com

Sveriges arbetares arbetslöshetskassa (SAAK)
(Nr 41)

Kassans verksamhetsområde är begränsat till anställda och företagare utan anställda, verksamma i Sverige.

Tfn: 08-545 912 50 Fax: 08-545 912 59
E-post:  kontakt@saak.se
Webbplats: www.saak.se

 

Sveriges Entreprenörers arbetslöshetskassa
(Nr 54)

Kassans verksamhetsområde omfattar ägare/delägare till företag som i Sverige säljer och distribuerar bensin, andra motordrivmedel och övriga petroleumprodukter, eller bedriver annan närliggande verksamhet samt anställda föreståndare vid sådana företag. Vidare omfattar verksamhetsområdet rörelseidkare som är franchisetagare, eller har en liknande ställning. Verksamhetsområdet omfattar även maka/make eller annan medlem av ägarens familj som aktivt deltar i driften av företaget samt inom petroleumhandelns organisationer anställda personer.

Tfn: 08-700 63 45 Fax: 08-700 63 49
E-post: info@seakassa.se
Webbplats: www.seakassa.se

 

Säljarnas arbetslöshetskassa
(Nr 23)

Kassans verksamhetsområde omfattar anställda och företagare i Sverige som utför säljverksamhet av varor och tjänster.
 
Tfn: 08-617 02 60 Fax: 08-652 15 10
E-post: info@saljarnas-akassa.se
Webbplats: www.saljarnas-akassa.se

Transportarbetarnas arbetslöshetskassa
(Nr 19)

Kassans verksamhetsområde är begränsat till i Sverige anställda i transportverksamhet. 
Tfn: 0771-40 30 01
Fax: 08-24 03 19
Webbplats: http://www.transportsakassa.se/

Unionens arbetslöshetskassa
(Nr 14)

Kassans verksamhetsområde är begränsat till: Personer som inom Sverige är verksamma i de teknik- och kunskapsbaserade sektorerna av arbetsmarknaden, samt tjänstemän som inom Sverige är verksamma vid företag och organisationer inom handel, transport, ideella organisationer och övrig servicenäring jämte dessa närstående områden.

Personer som är verksamma inom svensk scenkonst, film, radio, television och därmed jämförlig verksamhet samt till musiker och korister verksamma i svenska symfoniorkestrar, kammarensembler, musikteatrar, teaterföretag, statlig och regional musikverksamhet samt radio och television.
Artister, musiker, och korister skall ha genomgått statlig teater- eller musikhögskola eller ha annan jämförbar utbildning alternativt verksamhet som styrelsen bedömer som likvärdig.

Personer som är verksamma inom apoteks- och läkemedelsverksamhet såsom försäljning, både på apotek och i annan näringsverksamhet, distribution, framställning och tillverkning samt lokalvård. Vidare inom Sverige verksamma inom forskning vid universitet, högskolor och hos läkemedelstillverkare eller med dessa närstående verksamheter.

Med verksamma avses både anställda och de som bedriver egen verksamhet inom det angivna verksamhetsområdet.

Tfn: 0770-77 77 88
E-post: via webben
Fax Malmö: 040-611 80 77, fax Stlm: 08-504 167 01
Webbplats: http://www.unionensakassa.se/