På iaf.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Fokusområden

I verksamhetsplaneringen för 2019 har IAF fastställt fyra fokusområden som ligger till grund för våra granskningsuppdrag.

Fokus-1.gif

Sökandes väg genom ersättningssystemen

Det finns flera aktörer inom de olika ersättningsystemen som behöver samverka så att den enskilda individen behandlas på det sätt som är avsett med regelverket. Aktörerna har olika roller och behöver utbyta information, det är därför viktigt att rollfördelningen är tydlig och att systemet fungerar så att den enskilde individen inte påverkas av att det är flera aktörer.

Likabehandling är en central princip och har stor betydelse både för en rättssäker tillämpning av regelverket och för legitimiteten. När många aktörer ska tillämpa samma regelverk finns det behov av samordnande insatser och tillsyn för att säkerställa likabehandling.

Inriktning 2019

IAF ska granska om den arbetssökande får samma förutsättningar oberoende av vilken handläggare, vilken myndighet, vilket kontor och vilken arbetslöshetskassa som handlägger ärendet.

IAF ska också granska hur rollfördelning, samverkan och informationsutbyte mellan olika aktörer påverkar den sökandes väg genom systemen.

Fokus-2.gif

Arbetslöshetsförsäkringens legitimitet

Arbetslöshetsförsäkringen har en central roll i arbetsmarknadspolitiken. Den ska ge ekonomisk trygghet under omställningen till nytt arbete. Kravet på de arbetssökande att aktivt söka arbete är centralt för försäkringens funktion och legitimitet.

Försäkringens legitimitet är beroende av en rad olika faktorer, exempelvis hur den förmår hantera en arbetsmarknad i förändring, kontrollfunktionens kvalitet och att den ska vara ett väl fungerande försäkringsskydd för en hög andel av arbetstagarna.

Inriktning 2019

IAF ska granska olika faktorer som kan påverka legitimiteten för arbetslöshetsförsäkringen.

Fokus-3.gif

Etableringsersättningen

Etableringsersättningen syftar till att underlätta och påskynda vissa nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet. Från och med den 1 januari 2018 har IAF i uppdrag att utöva tillsyn över handläggning av etableringsersättningen, detta i samband med att ansvaret för utbetalning av etableringsersättningen flyttas från Arbetsförmedlingen till Försäkringskassan och regelverket harmoniseras med övriga ersättningar till arbetssökande. Etableringsersättningen omfattar för närvarande stora volymer och det är viktigt att IAF med sin tillsyn bidrar till rättssäkerhet och effektivitet i hanteringen av ersättningen men också till utveckling av etableringsersättningen på både kort och lång sikt.

Inriktning 2019

IAF ska granska Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans handläggning och följa utvecklingen av etableringsersättningen.

Fokus-4.gif

Digitalisering

Digitaliserad service växer snabbt och staten, genom myndigheterna, utvecklar sina tjänster med hjälp av interaktiva lösningar. Syftet är förbättrad service, ökad transparens och effektivare verksamhet. Såväl Arbetsförmedlingen som arbetslöshetskassorna driver stora utvecklingsprojekt med målet att ta nya och mer omfattande digitala lösningar i drift. Dessutom har Parlamentariska socialförsäkringsutredningen har lagt förslag som, om de genomförs, kommer att förändra uppgiftslämnande och administration av arbetslöshetsförsäkringen.

Inriktning 2019

IAF ska arbeta vidare med utveckling av digitala lösningar under 2019. Det innebär att digitaliseringen berör vår myndighet både när det gäller vår tillsynsverksamhet och vår egen förvaltning.

IAF ska ge goda förutsättningar för Arbetsförmedlingen och arbetslöshetskassorna att utveckla sin service genom digitalisering. IAF ska även granska om systemen stödjer en effektiv, rättssäker och likvärdig hantering av ersättningarna.