På iaf.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Fokusområden

I verksamhetsplaneringen för 2018 har IAF fastställt fyra fokusområden som ligger till grund för våra granskningsuppdrag.

1. Arbetsförmedlingens kontrollfunktion

Arbetslöshetsförsäkringen ska fungera som en omställningsförsäkring. Arbetsförmedlingen har genom sin kontrollfunktion en viktig roll i att säkerställa detta. I Arbetsförmedlingens uppgift ingår att genom uppföljning och kontroll säkerställa att de som får eller begär arbetslöshetsersättning aktivt söker arbete. Motsvarande uppgift finns för programdeltagare som uppbär aktivitetsstöd. Det övergripande syftet är att förbättra matchningen på arbetsmarknaden och därmed förkorta de sökandes tid i arbetslöshet.

Inriktning 2018

IAF ska granska om Arbetsförmedlingens verksamhet har strukturer för en effektiv, rättssäker och likvärdig tillämpning av de båda ersättningsformernas regelverk. Detta förutsätter etablerade och fungerande processer, rutiner och systemstöd för de verktyg, såsom aktivitetsrapporter, platsanvisningar, underrättelser och sanktioner, som ingår i kontrollfunktionen.

2. Likabehandling

Likabehandling är en central princip och har stor betydelse både för en rättssäker tillämpning av regelverket och legitimiteten. När många aktörer, exempelvis arbetslöshetskassorna, ska tillämpa samma regelverk finns det behov av samordnande insatser och tillsyn för att säkerställa likabehandling.

Inriktning 2018

IAF ska under året granska om likabehandling tillämpas i l arbetslöshetskassornas, Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans verksamhet i de delar som omfattas av vår tillsyn. Myndighetens ambition är att granskningarna ska bidra till att utveckla tillämpning och tolkning av regelverket samt legitimiteten för statens hantering av ersättningarna.

3. Etableringsersättningen

Etableringsersättningen syftar till att underlätta och påskynda vissa nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet. Från och med den 1 januari 2018 har IAF i uppdrag att utöva tillsyn över handläggning av etableringsersättningen, detta i samband med att ansvaret för utbetalning av etableringsersättningen flyttas från Arbetsförmedlingen till Försäkringskassan och regelverket harmoniseras med övriga ersättningar till arbetssökande. Etableringsersättningen omfattar för närvarande stora volymer och det är viktigt att IAF med sin tillsyn bidrar till rättssäkerhet och effektivitet i hanteringen av ersättningen men också till utveckling av etableringsersättningen på både kort och lång sikt

Inriktning 2018

IAF ska granska Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans handläggning av etableringsersättningen. IAF ska också följa utvecklingen av ersättningen på längre sikt och under året skapa strukturer för hur denna uppföljning ska utformas.

4. Digitalisering

Digitaliserad service växer snabbt och staten, genom myndigheterna, utvecklar sina tjänster med hjälp av interaktiva lösningar. Syftet är förbättrad service, ökad transparens och effektivare verksamhet. Såväl Arbetsförmedlingen som arbetslöshetskassorna driver stora utvecklingsprojekt med målet att ta nya och mer omfattande digitala lösningar i drift under 2018. Parlamentariska socialförsäkringsutredningen har lagt förslag som, om de genomförs, kommer att förändra uppgiftslämnande och administration av arbetslöshetsförsäkringen

För IAF:s egen del kommer utveckling av digitala lösningar att intensifieras under 2018. Det innebär att digitaliseringen berör vår myndighet både när det gäller vår tillsynsverksamhet och vår egen förvaltning.

Inriktning 2018

IAF ska ge goda förutsättningar för Arbetsförmedlingen och arbetslöshetskassorna att utveckla sin service genom digitalisering. IAF ska även granska om systemen stödjer en effektiv, rättssäker och likvärdig hantering av ersättningarna.