IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Fokusområden

IAF har fastställt fyra fokusområden som ligger till grund för våra granskningsuppdrag under 2020-2021.

Fokus-1.gif

Sökandes väg genom ersättningssystemen

Det finns flera aktörer inom de olika ersättningsystemen som behöver samverka så att den enskilda individen behandlas på det sätt som är avsett med regelverket. Aktörerna har olika roller och behöver utbyta information, och det är därför viktigt att rollfördelningen är tydlig och att systemet fungerar så att den enskilde individen inte påverkas av att det är flera aktörer.

Likabehandling är en central princip och har stor betydelse både för en rättssäker tillämpning av regelverket och för legitimiteten. När många aktörer ska tillämpa samma regelverk finns det behov av samordnande insatser och tillsyn för att säkerställa likabehandling.

Inriktning 2020-2021

IAF ska granska om den arbetssökande får samma förutsättningar oberoende av vilken handläggare, vilken myndighet, vilket kontor och vilken arbetslöshetskassa som handlägger ärendet.

IAF ska också granska hur rollfördelning, samverkan och informationsutbyte mellan olika aktörer påverkar den sökandes väg genom systemen.  

Fokus-2.gif

Arbetslöshetsförsäkringens legitimitet

Arbetslöshetsförsäkringen har en central roll i arbetsmarknadspolitiken. Den ska ge ekonomisk trygghet under omställningen till nytt arbete. Kravet på de arbetssökande att aktivt söka arbete är centralt för försäkringens funktion och legitimitet.

Försäkringens legitimitet är beroende av en rad olika faktorer, exempelvis hur den förmår hantera en arbetsmarknad i förändring, kontrollfunktionens kvalitet och att den ska vara ett väl fungerande försäkringsskydd för en hög andel av arbetstagarna.

Inriktning 2020-2021

IAF ska granska olika faktorer som kan påverka legitimiteten för arbetslöshetsförsäkringen.

Fokus-3.gif

Kontrollfunktionen i en reformerad Arbetsförmedling

Politiska beslut om en omfattande reformering av Arbetsförmedlingen väntas leda till en kraftigt ökad digitalisering och automatisering som bland annat berör Arbetsförmedlingens kontrollfunktion. Detta leder sannolikt till att IAF:s riskbedömning i förhållande till Arbetsförmedlingens kontrollfunktion behöver revideras. Vissa av de nu befintliga riskerna kan försvinna och nya risker kan uppstå, särskilt i den automatiserade processen. Vi behöver därför ha särskilt fokus på de konsekvenser den ökade automatiseringen leder till.

Inriktning 2020-2021

IAF följer Arbetsförmedlingens reformering, digitalisering och automatisering samt genomför granskningar särskilt riktade mot de konsekvenser detta leder till i förhållande till Arbetsförmedlingens kontrolluppdrag.

Fokus-4.gif

Arbetslöshetsförsäkringen - lika för alla?

Regelverket kring arbetslöshetsförsäkringen uttrycker tydligt en likabehandlingsprincip, både på individnivå och för grupper av ersättningstagare. Detta fokusområde ska belysa likabehandling mellan olika grupper av ersättningstagare, exempelvis avseende kön, yrkesgrupp, utbildningsnivå och geografi.

Inriktning 2020-2021

IAF genomför granskningar av likabehandling avseende olika grupper av ersättningstagare. Granskningarna avser hela kedjan från anmäld som arbetssökande till utbetald arbetslöshetsersättning.