IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Arbetslöshetskassornas avslagsbeslut till följd av ofullständigt underlag vid förstagångsprövningar

För att arbetslöshetskassorna ska kunna bedöma om en ersättningssökande vid en förstagångsprövning är berättigad till arbetslöshetsersättning krävs att de sökande lämnar in en rad handlingar och uppgifter. Det är dock inte alltid de sökande lämnar in allt som arbetslöshetskassorna behöver för att kunna göra bedömningen. IAF har i denna rapport kartlagt hur arbetslöshetskassorna hanterar de förstagångsprövningar där underlaget är ofullständigt, samt om de har rutiner för sådana ärenden. Samtliga arbetslöshetskassor fick i december 2014 svara på frågor om detta i en webbenkät.

Då det i ALF saknas möjlighet att avvisa en ansökan i ett ersättningsärende för att den är ofullständig återstår endast möjligheten för arbetslöshetskassorna att avslå en ansökan, även när de inte kan fatta beslut i sak. Avslaget grundas då på att den sökande inte har visat att han eller hon uppfyller villkoren för ersättning.

Kartläggningen visade att alla arbetslöshetskassor utom en har rutiner för hanteringen, antingen skriftliga, muntliga eller både och. Det framkom också att alla utom en påminner de ersättningssökande om att lämna in fullständigt underlag.

Det visade sig att de flesta av arbetslöshetskassorna fattar beslut i ÄGA om att avslå ersättningsansökningar där underlaget är ofullständigt och kassakort har kommit in, vilket är det som är möjligt enligt ALF. Det visade sig också att cirka en tredjedel av arbetslöshetskassorna, trots att kassakort har kommit in och de därmed kan fatta beslut om avslag ändå väljer att avvisa en ersättningsansökan. Cirka hälften av arbetslöshetskassorna fattar beslut om avslag i ÄGA när kassakort inte har kommit in, trots att det i och med avsaknaden av egentlig ersättningsansökan inte finns något ersättningsanspråk att besluta om. 

Om en arbetslöshetskassa, trots påminnelse, inte får in fullständigt underlag och kassakortet saknas behöver arbetslöshetskassan sannolikt vidta någon form av åtgärd för att kunna avsluta handläggningen. Ett sätt för arbetslöshetskassorna att hantera detta vore att skriftligen informera den sökande om att ärendet lämnas utan åtgärd då de begärda handlingarna inte kommit in. Om det är möjligt skulle det vid en kommande systemuppdatering kunna införas ett specifikt ärendealternativ i ÄGA för ofullständiga ärenden som lämnas utan åtgärd, systemet skulle då underlätta och stödja det föreslagna förfarandet.

Kartläggningen visade även att av de arbetslöshetskassor som fattar negativa beslut i form av avslag eller avvisning, så var det tre som uppgav att de inte informerar den ersättningssökande om beslutet.

Kartläggningen visade att det skiljer sig kraftigt åt mellan arbetslöshetskassorna angående vilket beslut de fattar i ersättningsärenden där underlaget är ofullständigt. Anledningen skulle kunna vara att de har tolkat frågorna i enkäten olika när det gäller vad som är ofullständigt underlag. Det kan också bero på att det är oklart för handläggarna vad de olika beslutsalternativen i ÄGA faktiskt står för. Ytterligare en anledning till de varierande svaren skulle kunna vara att arbetslöshetskassorna har olika rutiner för vilka beslut som ska fattas i ÄGA i dessa ärenden. 

Ett sätt för IAF att få mer kunskap om arbetslöshetskassornas handläggning av ärenden där underlaget är ofullständigt är att kartlägga sådana ärenden. Dock har IAF inte fullständig tillgång till arbetslöshetskassornas avslagsbeslut. Enkätsvaren visar också att det endast delvis är möjligt för arbetslöshetskassorna att söka fram ärendena.   

Slutligen noterar IAF att de flesta av arbetslöshetskassorna fattar beslut om avslag när kassakort har kommit in, vilket är det som är möjligt enligt regelverket. Det finns arbetslöshetskassor som avvisar ersättningsansökningar vilket innebär att de fattar beslut som inte är i enlighet med ALF. Vad arbetslöshetskassornas användning av de olika beslutsalternativen medför för konsekvenser för den enskilde kan IAF inte uttala sig om utifrån denna kartläggning. Så länge ärendena inte är sökbara och IAF inte heller har tillgång till dessa, så är det inte möjligt att följa tillämpningen av försäkringen på detta område.