IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Arbetslöshetskassornas hantering av återkrav mot ersättningstagare

Arbetslöshetskassornas hantering av återkrav visade sig redan under det förberedande arbetet vara god. Slutsatsen blev att undersökningen inte skulle inriktas på frågan om återkravsbesluten var korrekt uträknade eller på annat sätt var materiellt riktiga. Uppdraget har istället inriktats mot övriga aspekter av återkravshanteringen.

Det finns en förbättringspotential för såväl de omständigheter som leder till felaktiga utbetalningar som för formalia i återkravshanteringen och de tidsförhållanden som råder. En analys av de problem som IAF har sett under uppdragets gång och förslag till tänkbara lösningar på dessa redovisas i rapportens sista del. 

IAF har kunnat konstatera att verkställigheten av återkrav nu, jämfört med vad som framkommit i tidigare rapporter från IAF, fungerar väl på samtliga arbetslöshetskassor i och med införandet av Collect. Information från gäldenärerna som indikerar att det finns skäl för eftergift riskerar inte längre att fastna hos en extern part vilket var fallet när arbetslöshetskassorna använde sig av inkassobolag. Samtliga arbetslöshetskassor lever upp till sin skyldighet att kunna lämna föreskrivna uppgifter om återkrav. 

Användningen av innehållande av arbetslöshetsersättning är inte särskilt frekvent om man ser till kassakollektivet. Arbetslöshetskassan Alfa använder detta institut cirka fem gånger oftare än vad kassakollektivet gör. ST:s arbetslöshetskassa innehåller ersättning cirka sju gånger oftare än vad kassakollektivet gör. 

Eftergift används sällan av arbetslöshetskassorna med undantag av en arbetslöshetskassa som använder bestämmelsen och ger eftergift för återkrav med låga belopp. Det saknas stöd för denna tillämpning i bestämmelserna samt i domstolspraxis och förarbeten. 

Majoriteten av återkraven i det undersökta urvalet har uppstått på grund av att ersättningstagarna har svårigheter med att redovisa arbetad tid på kassakorten på ett korrekt sätt. Ett annat skäl är att arbetsgivare har svårigheter med att korrekt fylla i arbetsgivarintygen. För arbetslöshetskassan Alfas del uppstår en del återkrav på grund av att personer som fått ersättning från arbetslöshetskassan Alfa fortsätter att skicka in sina kassakort till arbetslöshetskassan Alfa även efter det att de fått medlemskap i en annan arbetslöshetskassa. 

Den tid som det tar att avgöra ett återkravsärende räknat från slutet på den tidsperiod som den felaktiga utbetalningen avser respektive när den felaktiga utbetalningen upptäcktes varierar stort mellan arbetslöshetskassorna. 

De krav som ställs på kommunicering av uppgifter som tillförs ärendet, motivering av beslut och besvärshänvisning uppfylls så gott som utan undantag på ett bra sätt av samtliga granskade arbetslöshetskassor.