IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning inom Europa 2011–2014

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) redovisar i denna rapport uppgifter om de individer som, valde att söka arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz med svensk arbetslöshetsersättning under perioden 1 januari 2011 till 31 december 2014.

För tillstånd att göra detta behöver de intyg U2 eller E 303 enligt artikel 64 i EU förordning 883/2004 eller artikel 69 i EU-förordning 1408/71. Det är IAF som utfärdar intygen.

  • Antalet personer som beviljades intyg U2 och E303 varierade mellan 246 och 305 under åren 2011 till 2014. Andelen av dem som sökte intyget och sedan verkligen utnyttjade det för att resa till ett annat EU/EES land eller Schweiz för att söka arbete var högst 2013 (91 procent).
  • Antalet kvinnor som reste med intyg U2 eller E303 var något fler år 2011 och 2012 jämfört med antalet män, medan antalet män var något fler år 2013 och 2014. 
  • Det framgår även att arbetssökande mellan 30 och 39 år använde möjligheten i något större utsträckning än övriga ålderskategorier.
  • Det är arbetssökande med eftergymnasial utbildning som reste i störst utsträckning.
  • De flesta av dessa arbetssökande tillhörde arbetslöshetskassorna Akademikernas, Alfa, Kommunalarbetarnas eller Unionens. 
  • Över hälften av dem som reste hade ett annat land än Sverige som födelseland och mellan 39 och 50 procent reste till det egna födelselandet för att söka arbete.