IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Ekonomigranskning 2015

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) granskar varje år arbetslöshetskassornas årsredovisningar. Granskningen görs utifrån villkoren i Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2014:6) om arbetslöshetskassor, här (IAFFS 2014:6). Den här rapporten redovisar resultaten från IAF:s granskning av årsredovisningarna för verksamhetsåret 2014.

I stort har arbetslöshetskassorna följt IAF:s föreskrift när de har upprättat årsredovisningarna. Av de 28 arbetslöshetskassornas årsredovisningar var 13 utan avvikelser från föreskriften. Resterande 15 innehöll en eller flera avvikelser. När IAF har lämnat påpekanden till arbetslöshetskassor har det i de flesta fall handlat om mindre avvikelser, exempelvis att uppgifter som ska ingå i årsredovisningen saknas. Mer betydande avvikelser som IAF har funnit vid granskningen är formella brister gällande påskrifter av årsredovisning respektive revisionsberättelse. 

Samtliga arbetslöshetskassor har fått en individuell kommunicering från IAF om resultatet från granskningen.

Ytterligare ett syfte med att IAF granskar arbetslöshetskassornas årsredovisningar är att få en aktuell bild av respektive arbetslöshetskassas ekonomi. IAF kan konstatera att ekonomin bland arbetslöshetskassorna är fortsatt god. För verksamhetsåret 2014 redovisade 20 arbetslöshetskassor ett underskott och 8 ett överskott. Trots att arbetslöshetskassornas egna kapital totalt har minskat så ligger det på en fortsatt hög nivå. IAF bedömer att det hos flera arbetslöshetskassor finns utrymme för att sänka medlemsavgifterna.

Liksom vid tidigare granskningar har IAF kunnat konstatera att arbetslöshetskassornas administrationskostnader fördelat på antalet medlemmar varierar. IAF överväger att titta närmare på orsakerna till detta under 2016.