IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan IF Metall

IAF har genomfört en granskning av IF Metalls arbetslöshetskassas tillämpning av regelverket vid utredning och beslut ifråga om ersättningsrätt efter inkomna underrättelser. Totalt granskades 101 ärenden.

IAF bedömde att det fanns anledning att påpeka brister i 16 av 101 granskade ärendena i ett granskningsprotokoll. 

Arbetslöshetskassan har beretts möjlighet att yttra sig över IAF:s granskningsprotokoll, men har valt att avstå från detta. Efter en förnyad bedömning finner IAF att påpekandena ska kvarstå i 13 ärenden. När det gäller övriga 88 granskade ärenden kan IAF konstatera att besluten fattats i enlighet med gällande lagstiftning i de delar som granskats.