IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa

IAF har genomfört en granskning av Handelsanställdas arbetslöshetskassas tillämpning av regelverket vid utredning och beslut ifråga om ersättningsrätt efter inkomna underrättelser. Totalt granskades 139 ärenden.

IAF har i granskningsprotokollet påpekat brister i 7 av de granskade ärendena. Sedan arbetslöshetskassan yttrat sig över protokollet bedömer IAF att påpekandena kvarstår i 5 ärenden. Ärendenummer 4 och 5 finns därför inte i rapporten.

IAF:s slutliga bedömning är att Handelsanställdas arbetslöshetskassa har fattat korrekta beslut i 134 av de granskade ärendena, i enlighet med gällande lagstiftning i de delar som granskats.