IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Livsmedelsarbetarnas arbetslöshetskassa

IAF har genomfört en granskning av Livsmedelsarbetarnas arbetslöshetskassas tillämpning av regelverket vid utredning och beslut ifråga om ersättningsrätt efter inkomna underrättelser. Totalt granskades 95 ärenden, där samtliga ärenden innehöll beslut om sanktion.

IAF bedömde att det fanns anledning att påpeka brister i 4 av de 95 granskade ärendena i ett granskningsprotokoll.  Vidare har IAF gjort 3 generella påpekanden som omfattar brister som noterats i ett flertal av de 95 granskade ärendena. 

Arbetslöshetskassan har beretts möjlighet att yttra sig över IAF:s granskningsprotokoll. Sedan arbetslöshetskassan yttrat sig över protokollet bedömer IAF att både de 4 ärendespecifika (del av påpekandet i 1 ärende utgår dock) och de 3 generella påpekandena ska kvarstå.