IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Småföretagarnas arbetslöshetskassa

IAF har genomfört en granskning av Småföretagarnas arbetslöshetskassas tillämpning av regelverket vid utredning och beslut ifråga om ersättningsrätt efter inkomna underrättelser. Totalt granskades 120 ärenden.

IAF påpekade brister i 8 granskade ärenden i granskningsprotokollet. I övrigt kunde IAF konstatera att de ärenden som lämnats utan påpekande vid granskningen på Småföretagarnas arbetslöshetskassa hade hanterats i enlighet med gällande lagstiftning i de delar som granskats.