IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Unionens arbetslöshetskassa

IAF har genomfört en granskning av Unionens arbetslöshetskassas tillämpning av regelverket vid utredning och beslut ifråga om ersättningsrätt efter inkomna underrättelser. Totalt granskades 180 ärenden.

IAF bedömde att det fanns anledning att göra ett generellt påpekande samt att påpeka brister i 33 av 180 granskade ärenden. Sedan arbetslöshetskassan yttrat sig över IAF:s granskningsprotokoll bedömde IAF att påpekanden ska kvarstå i 32 av de 33 ärendena. I övriga 148 granskade ärenden kunde IAF konstatera att besluten fattats i enlighet med gällande lagstiftning i de delar som granskats.