IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Granskning av beslut efter underrättelser vid Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa

IAF har genomfört en granskning av Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassas tillämpning av regelverket vid utredning och beslut ifråga om ersättningsrätt efter inkomna underrättelser. Totalt granskades 110 ärenden.

IAF bedömde att det fanns anledning att i granskningsprotokollet göra ett generellt påpekande samt att påpeka brister i 13 av de 110 granskade ärendena.

I övrigt kunde IAF konstatera att de ärenden som lämnats utan påpekande vid granskningen på Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa hade hanterats i enlighet med gällande lagstiftning i de delar som granskats.