IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Aktivitetsrapporter som saknar aktiviteter

Arbetsförmedlingens hantering av aktivitetsrapporter behöver förbättras. IAF:s granskning visar omfattande brister i handläggningen och dokumentationen av dessa ärenden.

Syftet med aktivitetsrapporterna och sanktionsbestämmelserna i arbetslöshetsförsäkringen är att den arbetssökande ska ändra sitt beteende om det inte stämmer överens med försäkringens krav. Det är därför mycket viktigt att Arbetsförmedlingen tillämpar regelverket korrekt.

Inga aktiviteter tre månader i rad

Granskningen gäller Arbetsförmedlingens handläggning av 218 aktivitetsrapporter som kom in under december 2014. För tredje månaden i rad hade den arbetssökande inte fyllt i några aktiviteter i rapporten, men trots det skickade Arbetsförmedlingen ingen underrättelse till arbetslöshetskassan.

I vissa fall var det rätt att inte skicka underrättelse

I 57 av de 218 ärendena var det rätt av Arbetsförmedlingen att inte underrätta arbetslöshetskassan.

I andra fall behöver Arbetsförmedlingens hantering förbättras

I 9 av de 218 ärendena var aktivitetsrapporten inte granskad alls.I 63 ärenden bedömer IAF att det var fel av Arbetsförmedlingen att inte underrätta arbetslöshetskassan. I 89 ärenden gick det inte att avgöra om granskningen varit korrekt eller inte, eftersom det fanns brister i dokumentationen.

Förutsättningar för granskningen

Personer som är arbetslösa ska varje månad lämna en aktivitetsrapport till Arbetsförmedlingen där de visar vad de gör för att få ett arbete. Om Arbetsförmedlingen antar att en person har misskött arbetssökandet, förlängt eller själv orsakat arbetslösheten, eller inte längre uppfyller de allmänna villkoren ska Arbetsförmedlingen snarast underrätta arbetslöshetskassan. Det är arbetslöshetskassan som beslutar om en eventuell sanktion.