IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket när sökande misskött sitt arbetssökande

IAF har under 2015 granskat de meddelanden som arbetsförmedlingskontoren har skickat till arbetslöshetskassorna när den arbetssökande har misskött sitt arbetssökande, förlängt tiden i arbetslöshet eller orsakat sin arbetslöshet. Granskningen har totalt omfattat 465 meddelanden som skickades juli till och med september 2014 av handläggare på kontoren inom marknadsområde Södra Mälardalen Östergötland.

I denna rapport sammanfattar och redovisar IAF resultatet av granskningen av de meddelanden som arbetsförmedlingskontoren har skickat med anledning av att den sökande bedömdes ha misskött sitt arbetssökande.

Olika användning av meddelandeorsakerna inte medverkat till att upprätta en handlingsplan och inte besökt eller tagit kontakt med Arbetsförmedlingen

IAF har noterat att de granskade arbetsförmedlingskontoren använder två olika underrättelseorsaker i situationer då den sökande inte har besökt Arbets­förmedlingen för att upprätta en ny handlingsplan. IAF konstaterar att det är viktigt att det tydligt framgår vad som föranledde meddelandet som skickas till arbetslöshetskassan. IAF anser att Arbetsförmedlingen kan förtydliga i sitt handläggarstöd i vilken situation underrättelseorsaken inte medverkar till att upprätta handlingsplan bör användas. Det skulle underlätta en enhetlig handläggning.

De flesta av meddelandena skickades skyndsamt

Arbetsförmedlingen ska skyndsamt underrätta arbetslöshetskassan när arbetssökande som får eller begär arbetslöshetsersättning kan antas missköta sitt arbetssökande. IAF har i denna granskning definierat skyndsamt som samma dag som händelsen inträffade eller följande arbetsdag.

Granskningen visar att arbetsförmedlingskontoren i 79 procent av fallen (356 av 450 granskade ärenden) skyndsamt har underrättat arbetslöshetskassan, enligt IAF:s bedömning. Över hälften av de 91 meddelanden som IAF bedömde inte hade skickats skyndsamt skickades 2–3 arbetsdagar efter det att händelsen inträffade.

IAF konstaterar att kontoren i de flesta fall, inom denna granskning, har skickat ett meddelande till arbetslöshetskassan i nära anslutning till att händelsen inträffade.

Majoriteten av meddelandena hade rätt händelsedatum

Arbetsförmedlingen ska i meddelandet ange vilket datum händelsen som föranledde underrättelsen inträffade. Arbetsförmedlingskontoren hade i nästan alla granskade meddelanden angett rätt händelsedatum enligt IAF:s bedömning. Detta underlättar när arbetslöshetskassan ska fastställa tidpunkten för avstängning från ersättning.

Majoriteten av meddelandena till arbetslöshetskassan innehöll motivering och underlag

De meddelanden som Arbetsförmedlingen skickar till arbetslöshetskassorna ska innehålla uppgifter om varför en arbetssökande som får eller begär arbetslöshets­ersättning inte bedöms uppfylla villkoren i arbetslöshetsförsäkringen.

IAF konstaterar att i stort sett alla meddelanden innehöll en motivering till varför meddelandet hade skickats till arbetslöshetskassan.

IAF har vidare kartlagt vilka handlingar arbetsförmedlingskontoren har skickat i meddelandet till arbetslöshetskassan. Kartläggningen visar att kontoren i drygt 90 procent av fallen (176 av 194 meddelanden) hade skickat någon form av underlag eller handlingar när meddelandet avsåg att den sökande inte aktivt sökt lämpligt arbete.

IAF anser att vid denna underrättelseorsak har arbetslöshetskassorna ett större behov av underlag eftersom de i varje enskilt fall ska bedöma om den sökande varit tillräckligt aktiv. Det är därför av vikt att Arbetsförmedlingen skickar det beslutsunderlag som krävs för att arbetslöshetskassorna ska kunna utreda underrättelsen.

I vissa fall borde ett meddelande ha skickats tidigare

IAF har vid ärendegranskningen bedömt att arbetsförmedlingskontoren i vissa fall borde ha skickat ett meddelande tidigare till arbetslöshetskassan att den sökande inte aktivt sökt lämpliga arbeten.

IAF konstaterar att för den som får eller begär arbetslöshetsersättning finns inga godtagbara skäl till att inte aktivt söka lämpliga arbeten. Det finns följaktligen inget tolkningsutrymme för Arbetsförmedlingen att inte skicka ett meddelande till arbetslöshetskassan när en ersättningsökande inte anses ha varit aktivt arbetssökande.

IAF:s avslutande reflektion

Utifrån de ärenden IAF har granskat kan IAF konstatera att arbetsförmedlings­kontoren till stor del har tillämpat regelverket som det är avsett i de delar som har granskats. Det har dock förekommit en undertillämpning av regelverket när den sökande inte aktivt sökt lämpliga arbeten. Det har även, enligt IAF:s bedömning, förekommit variationer i hur kontoren bedömer sökaktiviteten i liknande fall. IAF har inte inom ramen för detta uppdrag närmare kartlagt detta.

IAF anser att handläggarna behöver ytterligare stöd i sina bedömningar om en sökande har sökt tillräckligt många arbeten.