IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Företag utan verksamhet

I rapporten Arbetslöshetskassornas hantering av "vilande företag" och "företag utan verksamhet" (IAF 2014:3) framgick att nio arbetslöshetskassor inte gjorde någon skillnad mellan vilande företag och företag utan verksamhet. Om arbetslöshetskassan felaktigt bedömer ett företag utan verksamhet som ett vilande företag finns en risk för att ärendet inte handläggs korrekt.

Detta kan leda till att arbetslöshetskassan fattar ett felaktigt beslut om rätten till ersättning och den sökande riskerar att nekas ersättning om han eller hon startar eller återupptar verksamheten i företaget. Detta gäller dock endast om den sökande på nytt ansöker om ersättning inom fem år.

Under våren 2016 följde IAF upp rapporten genom en ärendegranskning på sju av de arbetslöshetskassor som uppgav att de inte gjorde någon skillnad mellan vilande företag och företag utan verksamhet. Granskningen omfattade samtliga ärenden som 2015 registrerades som vilande företag enligt en sökning i IAF:s databas ASTAT, och syftet var att manuellt sortera ut de ärenden som borde ha bedömts som företag utan verksamhet.

Granskningen visar att sammanblandning har skett i ett fåtal av de granskade ärendena, men att detta tycks vara enskilda misstag i handläggningen snarare än systematiskt återkommande felaktigheter. Ingen sökande har heller gått miste om ersättning som en följd av arbetslöshetskassornas hantering.

IAF rekommenderar arbetslöshetskassorna att uppmärksamma skillnaderna mellan vilande företag och företag utan verksamhet i samband med utbildningsinsatser angående företagarärenden.

Denna rapport redovisar IAF:s uppföljning av företag utan verksamhet och vilande företag, som med detta är avslutad.