IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan för service och kommunikation

IAF har genomfört en granskning av Arbetslöshetskassan Sekos tillämpning av regelverket vid utredning och beslut ifråga om ersättningsrätt efter inkomna underrättelser. Totalt granskades 89 ärenden.

IAF har i granskningsprotokollet påpekat brister i fem av de granskade ärendena. Sedan arbetslöshetskassan yttrat sig över protokollet bedömer IAF att påpekandena kvarstår i fyra ärenden.

I övrigt kunde IAF konstatera att de 85 ärendena som lämnats utan påpekande vid granskningen på Arbetslöshetkassan Seko hade hanterats i enlighet med gällande lagstiftning i de delar som granskats.

Urvalet innehöll ursprungligen 92 ärenden. Tre av dessa ärenden utgick dock eftersom de inte uppfyllde urvalskriterierna. IAF har därmed granskat 89 ärenden.