IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Vision

IAF har genomfört en granskning av Arbetslöshetkassan Visions tillämpning av regelverket vid utredning och beslut ifråga om ersättningsrätt efter inkomna underrättelser. Totalt granskades 86 ärenden.

IAF har i granskningsprotokollet påpekat brister i tre av de granskade ärendena. Sedan arbetslöshetskassan yttrat sig över protokollet bedömer IAF att påpekandena kvarstår i samtliga ärenden

I övrigt kunde IAF konstatera att de 83 ärendena som lämnats utan påpekande vid granskningen på Arbetslöshetskassan Vision hade hanterats i enlighet med gällande lagstiftning i de delar som granskats.