IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Hur arbetar Arbetsförmedlingen med underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt?

I en rapport till regeringen analyserar IAF Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt rätt till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd.

Om det finns skäl att tro att en arbetssökande inte uppfyller ersättningsvillkoren ska Arbetsförmedlingen underrätta arbetslöshetskassan eller enheten Ersättningsprövning. Det gäller till exempel om personen inte kommer på ett bokat besök eller lämnar sin aktivitetsrapport i tid. Det är sedan arbetslöshetskassan eller enheten Ersättningsprövning som beslutar om en eventuell sanktion, som trappas upp i flera steg: från en varning till att ersättningen upphör.

Arbetsförmedlarna lämnade inte alla underrättelser som de borde

I en enkätundersökning som redovisas i rapporten svarade en klar majoritet av arbetsförmedlarna, ca 88 procent, att det aldrig eller sällan hände att de lät bli att lämna en underrättelse när de borde. IAF konstaterar dock att en liten andel av arbetsförmedlarna står för ett stort antal underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt som de borde ha lämnat men av olika anledningar låter bli. Det innebär att det finns en risk för att arbetssökande inte har blivit likabehandlade och att ersättning kan ha betalats ut felaktigt.

Resultaten indikerar att det förekom att arbetsförmedlare lät bli att lämna underrättelser på grund av att de var osäkra på om den sökande hade fått eller förstått informationen om regelverket.

Flera olika förutsättningar påverkade arbetsförmedlarnas arbete med underrättelser

Var tredje arbetsförmedlare svarade också att de i ganska låg grad eller inte alls var bekväma i den kontrollerande rollen, och ungefär lika många upplevde att kulturen på kontoret inte var sådan att det gick förena den stödjande rollen med den kontrollerande. Det fanns även problem med hög arbetsbelastning. Rapporten visar också att hur viktigt chefen tycker att arbetet med underrättelser är påverkar om arbetsförmedlarna prioriterar arbetet med underrättelser.

IAF anser bland annat att

  • Arbetsförmedlingen behöver säkerställa att den arbetssökande alltid får regelinformation och att hon eller han förstår informationen.
  • Arbetsförmedlingen bör underlätta arbetsförmedlarnas arbete rent praktiskt genom utbildningar, tillräckliga handläggarstöd och väl anpassade handläggarsystem.