IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Kontrollen av arbetssökande varierar mellan Arbetsförmedlingens kontor

Det finns mätbara skillnader mellan Arbetsförmedlingens kontor i hur väl de utför kontrollen av arbetssökande som har arbetslöshetsersätt­ning. Det visar ett index som IAF har tagit fram, och bilden bekräftas av intervjuer med chefer och arbetsförmedlare från tio kontor. Det är viktigt att arbetssökande blir likabehandlade och att ersättning inte betalas ut felaktigt.

IAF:s index visar att kontrollen fungerade dubbelt så effektivt vid vissa kontor, jämfört med andra under den undersökta perioden, som är första halvåret 2014. Spannet mellan kontoren var mellan 72 och 36, på en skala där 100 är högst.

God kommunikation, koordinering och realistiska mål viktiga för framgång

De kontor som hade höga indexvärden arbetade mer aktivt med sin kommunikation, sin koordinering av aktiviteter och att sätta realistiska mål, än de med låga indexvärden. IAF rekommenderar därför Arbetsförmedlingen att arbeta med dessa faktorer.

Rapporten visar också på konkreta arbetssätt som bör efterliknas. Den resursperson för arbetslöshetsförsäkringen som ska finnas på varje kontor har en viktig roll för att sprida kunskap om kontrollfunktionen. Det är också viktigt att ha återkommande möten och att ledningen sänder signaler om att kontrollfunktionen är viktig.

Brister som bör rättas till

IAF anser att

  • Arbetsförmedlingens måste bli tydligare i hur arbetsförmedlarna ska arbeta med handlingsplanerna så att arbetssökande får ett likvärdigt och effektivt stöd
  • Arbetsförmedlingen bör ta fram ett arbetssätt för ett systematiskt arbete med granskningen av de arbetssökandes aktivitetsrapporter
  • Arbetsförmedlarna ska använda avsedda funktioner i systemstödet för att registrera kontakten med de arbetssökande

I IAF:s kontrollfunktionsindex ingår variabler kopplade till hur kontoret under den gångna månaden har granskat aktivitetsrapporter, kallat till nytt besök när arbetssökande uteblivit, upprättat handlingsplaner i tid, hållit handlingsplanerna aktuella samt lämnat platsanvisningar.