IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Tid från arbetslöshet till utbetalning

I denna rapport har IAF undersökt vilka möjligheter det finns att minska tiden mellan arbetslöshet och utbetalning, dels med nuvarande regelverk och tillgängliga IT-lösningar, dels med ett förändrat regelverk och nya IT-lösningar. IAF har kartlagt hur genomströmningstiden är fördelad mellan olika delmoment och vilka som är de mest tidskrävande momenten i handläggningen. IAF har också undersökt varför ärenden om ersättning enligt grundförsäkringen (grundbeloppsärenden) generellt har längre genomströmningstid än ärenden enligt inkomstbortfallsförsäkringen (inkomstrelaterade ärenden). Utifrån detta har IAF lämnat förslag på möjliga åtgärder.

Medianen för genomströmningstiden varierar hos de olika arbetslöshetskassorna. Under det första halvåret 2015 låg spannet för grundbeloppsärenden på 7–12 veckor medan inkomstrelaterade ärenden hade ett spann på 4–9 veckor.

Uppdraget inleddes med att IAF tog in information genom en enkät som riktade sig till alla arbetslöshetskassor. Med enkäten som grund sammanställdes sedan en granskningsmall. Därefter kartlades ett urval ärenden utifrån gransknings­mallen. Resultatet av ärendekartläggningen har sedan analyserats.

I uppdraget har IAF också hämtat information från Danmark eftersom de har mycket kort tid mellan arbetslöshet och utbetalning av arbetslöshetsersättning.

Genomströmningstiden uppdelad i delmoment

Av tiden mellan arbetslöshet och utbetalning av arbetslöshetsersättning är

  • cirka 30 procent tiden från beviljad ersättningsperiod till att det första dokumentet kommer in till arbetslöshetskassan
  • cirka 60 procent tiden som ärendet finns hos arbetslöshetskassan fram till beslut
  • cirka 10 procent tiden mellan beslut och utbetalning.

Tidskrävande moment i handläggningen

De mest tidskrävande delarna i handläggningen hos arbetslöshetskassorna är

  • hantering av ofullständiga arbetsgivarintyg
  • komplettering av underlag för beräkning av socialförsäkringsförmåner 
  • väntan på att den ersättningssökande skickar in begärd komplettering.

Grundbeloppsärenden jämfört med inkomstrelaterade ärenden

Tiden mellan första dagen i en beviljad ersättningsperiod till den dag då den första uppgiften dokumenterades i ärendet är 8 dagar längre för grundbelopps­ärenden än för inkomstrelaterade ärenden. Ärendehandläggningstiden är 7 dagar längre för grundbeloppsärenden än för inkomstrelaterade ärenden. Det har inte gått att utifrån resultatet av kartläggningen fastställa några säkra orsaker till detta. I enkäten har många svar pekat på förklaringar på individnivå. Det är, baserat på resultatet från enkäten och ärendekartläggningen, rimligt att anta att man skulle kunna förkorta genomströmningstiden för grundbeloppsärenden genom att göra särskilda insatser vad gäller information och utformningen av kompletteringarna för dessa ärenden.

Möjliga åtgärder

För att med dagens regelverk minska tiden mellan arbetslöshet och utbetalning kan IAF utifrån det som kommit fram i uppdraget se följande åtgärder:

  • Att tidigt och tydligt informera den som blivit arbetslös om betydelsen av att så snart som möjligt skicka in en ansökan om arbetslöshetsersättning.
  • Att öka användningen av Försäkringskassans e-tjänst LEFI Online hos arbetslöshetskassorna.
  • Att göra begäran om komplettering situationsanpassad, tydlig och lätt att förstå med så kort, och mellan arbetslöshetskassorna enhetlig, svarstid som möjligt.

Framtiden

IAF har i uppdraget kunnat konstatera att de långa tiderna i mångt och mycket beror på att arbetslöshetsförsäkringen har blivit mycket komplex med tiden. Den parlamentariska socialförsäkringsutredningen har kommit med många förslag för att förenkla försäkringen. Det är rimligt att anta att det skulle innebära kortare tider om man i framtiden bestämde ersättningen enbart utifrån inkomst och inte som i dag även utifrån arbetad tid.

I Danmark är arbetsvillkoret annorlunda utformat jämfört med i Sverige. Utformningen gör det lättare för handläggare att kunna konstatera att arbetsvillkoret är uppfyllt.

Tiden från beslut till utbetalning har efter undersökningen minskat genom nya administrativa rutiner för begäran om statsbidrag. En ökad digitalisering kommer sannolikt att medverka till att ytterligare korta tiden mellan arbetslöshet och utbetalning av arbetslöshetsersättning.