IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Översyn av branschspecifik specialreglering

IAF har undersökt den branschspecifika specialreglering som finns inom arbetslöshetsförsäkringen.

Den branschspecifika specialregleringen fungerar till stora delar bra

Analysen visar att den undersökta branschregleringen till stora delar fungerar bra. Den fyller en viktig funktion genom att förtydliga och fylla ut reglerna inom arbetslöshetsförsäkringen, utifrån de berörda yrkesgruppernas speciella förutsättningar. Några förbättringsområden finns dock.

Branschreglerna för lärare behöver ses över

Arbetsmarknaden för lärare har genomgått stora förändringar under de senaste årtiondena och branschreglerna för lärare upplevs i vissa avseenden som svåra att tolka. IAF kommer därför se över dessa föreskrifter vad gäller syfte, innehåll och aktualitet.

Svåra bedömningar för uppdragstagare inom konstnärligt arbete

Många ersättningssökande inom området konstnärligt arbete betraktas som företagare när de får betalt som uppdragstagare och inte som anställda. Det medför svåra bedömningar för den handläggande arbetslöshetskassan och kan även innebära nackdelar för de ersättningssökande. Svårigheterna med uppdragstagare som bedöms vara företagare är dock inte enbart kopplade till regelområdet för konstnärligt arbete utan förekommer även bland andra yrkesgrupper. Den problematik som kan uppstå vid tillämpningen av branschreglerna för konstnärligt arbete i kombination med uppdragstagarbegreppet bör i de avseenden det behövs tills vidare klargöras genom rättspraxis.

Branschreglerna för yrkesfiskare fungerar som ett branschstöd

Branschregleringen för yrkesfiskare fungerar närmast som ett branschstöd och är inte förenlig med ambitionen att arbetslöshetsförsäkringen ska verka som en omställningsförsäkring. IAF har uppmärksammat att det finns vissa oklarheter kring vilka arbetslöshetskassor som ska handlägga ersättningsärenden för yrkesfiskare. Den reglering som finns avseende detta kan enligt IAF inte tolkas på annat sätt än att det är den arbetslöshetskassa som har yrkesfiskare i sitt verksamhetsområde som ska hantera ersättningsärenden för yrkesgruppen.