IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Handlingsplan för att motverka felaktiga utbetalningar

IAF har fått i uppdrag av regeringen att utarbeta en handlingsplan för ett förstärkt kontrollarbete i syfte att motverka felaktiga utbetalningar och fusk inom arbetslöshetsförsäkringen.

Regeringen har också gett IAF i uppdrag att identifiera risker för felaktiga utbetalningar och bidragsbrott inom arbetslöshetsförsäkringen. I arbetet med att identifiera risker för felaktiga utbetalningar har IAF delat in riskerna i följande kategorier: 

  • uppgifter som behövs i handläggningen är felaktiga 
  • oanmälda eller ändrade förhållanden 
  • beslutsrisker 
  • risker hos Arbetsförmedlingen. 

Aktivitetslistan och handlingsplanen som presenteras i denna rapport, bygger på ovan nämnda kategorisering. Riskanalysen i sin helhet presenteras i rapport 2021:9.