IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

A-kassorna ur ett jämställdhetsperspektiv

A-kassorna kan bidra till ett mer jämställt samhälle genom att följa upp att deras handläggning och bemötande är jämlikt för kvinnor och män, synliggöra jämställdhetsperspektivet i sin verksamhet, vara medvetna om hur könsnormer och könsspecifika föreställningar som finns i samhället kan speglas i den egna verksamheten och genom att uppmärksamma IAF på eventuella risker för jämställdhetsproblem om de identifierar sådana. Det konstaterar IAF i en granskning av a-kassorna ur ett jämställdhetsperspektiv.

IAF har granskat a-kassornas organisation, ärenden och medlemmar ur ett jämställdhetsperspektiv. Genom en enkät har IAF undersökt hur a-kassorna arbetar med jämställdhet i sin handläggning och sitt bemötande. IAF har också tagit fram statistik för att identifiera eventuella könsskillnader inom a kassornas och arbetslöshetsförsäkringens område, och låtit de flesta a-kassorna svara på frågor om könsskillnader i statistiken hos sin a-kassa.

Jämställdhetsperspektivet är viktigt för likabehandling

IAF menar att jämställdhetsperspektivet är viktigt för att kvinnor och män faktiskt ska behandlas lika av a-kassorna. Om a-kassorna inte har ett jämställdhetsperspektiv riskerar de att behandla kvinnor och män olika – även när de har för avsikt att behandla alla lika. Genom att jämställdhets¬perspektivet finns med när a-kassorna utformar sin verksamhet, hanterar sina ärenden och har kontakt med sina medlemmar, kan de bidra till att förbättra jämställdheten i samhället.

Flera a-kassor ser inget behov av att följa upp handläggning och bemötande ur ett jämställdhetsperspektiv

IAF:s granskning visar att få a-kassor har styr- och stöddokument för jämställdhet och att de har litet fokus på kompetensutvecklingsinsatser gällande jämställdhet. Flera a-kassor anser att deras arbete med likabehandling är tillräckligt för att säkerställa att de behandlar kvinnor och män lika. Det är dock ovanligt att a kassorna följer upp om deras handläggning och bemötande faktiskt är jämlikt för kvinnor och män, och flera a-kassor ser inget behov av sådana uppföljningar.

Goda exempel från a-kassorna 

I granskningen har IAF sett goda exempel på hur a-kassor på olika sätt arbetar med jämställdhet inom sin handläggning och sitt bemötande av arbetssökande. Det handlar bland annat om att öka medvetenheten om jämställdhet inom a-kassans verksamhet, utbilda medarbetare, ha styrande dokument som uttrycker att det inte får förekomma osakliga könsskillnader i handläggning, beslut eller bemötande i a-kassans verksamhet samt följa upp handläggning och medlemmarnas kundnöjdhet uppdelat på kön.

Könsskillnader i statistiken kan behöva undersökas närmare

Granskningen visar att det finns könsskillnader inom flera områden, och att det var vanligast att a-kassorna inte kände till att det fanns en könsskillnad hos deras a-kassa inom de områdena. IAF noterar att vissa av könsskillnaderna kan vara resultatet av samhälleliga normer och värderingar som påverkar till exempel yrkesval och arbetsförhållanden. IAF kan inte avgöra om de könsskillnader som finns är omotiverade, det vill säga att de helt eller delvis beror på könstillhörighet. IAF menar därför att det kan finnas skäl att undersöka vissa skillnader vidare för att säkerställa att de inte utgör ett jämställdhetsproblem.