IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Arbetslöshetskassornas arbete med intern styrning och kontroll

Arbetslöshetskassorna har utvecklat sina processer för intern styrning och kontroll och har ett pågående arbete med dem. Men det finns fortfarande en stor spridning mellan arbetslöshetskassorna i arbetet med intern styrning och kontroll. Några har väl utvecklade modeller medan andra har ett stort utvecklingsarbete kvar att göra. IAF konstaterar att arbetslöshetskassorna har kommit olika långt i arbetet och att det finns en medvetenhet om frågorna i organisationerna.

IAF har granskat hur arbetslöshetskassornas processer för intern styrning och kontroll ser ut och hur väl arbetslöshetskassorna har arbetat in dem i sina organisationer

Enligt lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor (LAK) ska styrelsen svara för arbetslöshetskassornas ekonomi och angelägenheter och kassaföreståndaren ansvara för den löpande förvaltningen, enligt de riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar. Intern styrning och kontroll handlar om att ha ordning och reda i verksamheten och i ekonomin.

Slutsatser i korthet

Nästan alla arbetslöshetskassor

  • har utvecklat sina processer för intern styrning och kontroll, men det är en stor spridning mellan arbetslöshetskassorna i detta arbete.
  • har ett systematiskt riskarbete som engagerar många i organisationen. 
  • genomför kontroller med anledning av de identifierade riskerna, och information om arbetet når ut till många medarbetare i organisationen. 
  • har bra information om arbetet med intern styrning och kontroll.

Ett tydligt lagstöd för arbetet med intern styrning och kontroll i LAK skulle kunna underlätta arbetet för arbetslöshetskassorna, eftersom det blir en hjälp för att säkerställa inriktningen och nivån på arbetet med intern styrning och kontroll.