IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

A-kassorna och Kronofogden

Arbetslöshetskassorna hanterar sina ärenden till Kronofogden på olika sätt. IAF anser att likabehandlingen av enskilda som har skulder till sin a-kassa kan öka om a-kassorna utvecklar sina gemensamma riktlinjer för när ärenden ska lämnas till Kronofogden.

En arbetslöshetskassas sista åtgärd för att få in felaktigt utbetald arbetslöshetsersättning är att låta Kronofogden driva in skulden. Under 2022 uppgick a-kassornas ansökningar om betalningsföreläggande till 52 miljoner kronor. A-kassorna ansökte om verkställighet för 24 miljoner kronor. 

Gemensamma riktlinjer kan bidra till att öka likabehandlingen av de som har skulder till a-kassan

A-kassorna hanterar återkravsärenden på olika sätt. Det finns ett handläggarstöd från a-kassornas serviceorganisation Sveriges a-kassor, men a-kassorna har också egna riktlinjer. Bland annat skiljer sig beloppsgränserna åt för när en skuld ska lämnas till Kronofogden.  IAF anser därför att a-kassorna behöver utveckla sina gemensamma riktlinjer så att alla medlemmar behandlas lika i liknande situationer. 

Nytt regelverk från 2022 underlättar för att driva in skulder till a-kassan

A-kassorna kan sedan 1 september 2022 lämna återkrav direkt till Kronofogden utan att ansöka om betalningsföreläggande eller vända sig till domstol. IAF bedömer att detta har lett till att a-kassornas hantering har underlättats.

Det kan behöva utredas om a-kassorna ska omfattas av samma regler som statliga myndigheter

IAF konstaterar att Kronofogden inte hanterar a-kassornas ärenden som andra statliga fordringar. Det kan därför behöva utredas om liknande regler ska gälla för a-kassorna som för statliga myndigheter. 

Ett digitalt utbyte mellan a-kassorna och Kronofogden är ett utvecklingsområde

I dagsläget saknar a-kassorna ett digitalt systemstöd för att lämna över ärenden till Kronofogden. För en effektivare hantering skulle a-kassorna och Kronofogden kunna utveckla ett sådant.