IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Analys av arbetslöshetskassornas kontrollarbete

För budgetåren 2021, 2022 och 2023 beslutade regeringen att arbetslöshetskassorna skulle tilldelas 10 miljoner kronor per år för att stärka kontrollarbetet samt motverka felaktiga utbetalningar och fusk inom arbetslöshetsförsäkringen. IAF bedömer att de utbetalade bidragen har haft effekt på arbetslöshetskassornas arbete med att motverka felaktiga utbetalningar. Bidragen har satt fokus på kontrollarbetet och har inneburit att arbetslöshetskassorna kontrollerar inkomster mot arbetsgivardeklarationer i större omfattning jämfört med tidigare år.

I regleringsbrevet för 2023 har IAF fått i uppdrag att analysera åtgärder och resultaten av de åtgärder som arbetslöshetskassorna har genomfört för att motverka felaktiga utbetalningar under 2022 och 2023. IAF har även fått i uppdrag att analysera hur arbetslöshetskassorna sammantaget har använt de bidrag som betalats ut för att stärka kontrollarbetet till och med 2023.

Arbetslöshetskassorna har byggt ut kontrollen av arbetsgivardeklarationer

Den enskilt största satsningen, som arbetslöshetskassorna har gjort under perioden som de har fått bidrag, är kontrollen av inkomster mot arbetsgivardeklarationer från Skatteverket. Statistiken visar att beloppet som arbetslöshetskassorna återkräver har ökat över tid sedan 2015. Det kan finnas ett samband mellan införandet av kontrollerna av arbetsgivardeklarationerna och de ökade återkraven. Även statistiken för frånkännanden och uteslutningar visar på samma trend. 

Ytterligare åtgärder som ska motverka felaktiga utbetalningar är bland annat automatiska funktioner i handläggningssystemet Våra sidor och förbättrad information till medlemmarna. 

IAF bedömer att arbetslöshetskassornas åtgärder för att motverka felaktiga utbetalningar bidrar till målet om att utbetalningarna från välfärdssystemen ska vara korrekta, andelen felaktiga utbetalningar minska och fel motverkas.

Rapportens slutsatser i korthet: 

  • Arbetslöshetskassorna arbetar på flera sätt för att motverka felaktiga utbetalningar.
  • Arbetslöshetskassorna har framför allt satsat på att bygga ut kontroller mot arbetsgivardeklarationer.
  • Bidragen har haft effekt på arbetet med att motverka felaktiga utbetalningar.
  • Möjligheten att följa upp resultatet av kontrollerna kan utvecklas.
  • Informationsutbytet med andra aktörer kan förbättras.
  • Utökade möjligheter att hålla inne arbetslöshetsersättning skulle ge effektivare kontroller.