IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Upptäckta felaktiga utbetalningar från arbetslöshetskassorna 2021–2023

Felaktigt utbetald ersättning ska vid upptäckt återkrävas av arbetslöshetskassorna. De upptäckta felaktiga utbetalningarna var 218 miljoner kronor 2023, 212 miljoner kronor 2022 och 252 miljoner kronor 2021. Av de upptäckta felaktiga utbetalningarna hade ungefär 44 procent återbetalats för 2023, ungefär 53 procent för 2022 och ungefär 67 procent för 2021. Det tar i regel två till tre år innan a-kassorna har fått tillbaka ungefär 70 procent av det återkrävda beloppet.

Jämfört med hur mycket som betalades ut i arbetslöshetsersättning totalt var de upptäckta felaktiga utbetalningarna 1,4 procent för 2023, 1,5 procent för 2022 och 1,2 procent för 2021.

Arbetslöshetskassorna gjorde 1 340 polisanmälningar under 2023, 1 539 under 2022 och 1 501 under 2021. 

IAF uppskattar att a-kassorna upptäcker ungefär 2 kronor i felaktiga utbetalningar per krona i kostnad för kontrollarbetet. Underlaget för den här uppskattningen är mycket osäkert. Därför ska resultatet tolkas med stor försiktighet.

För att bidra till det övergripande målet om minskade felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen fick IAF i regleringsbrevet för 2024 i uppdrag att undersöka och analysera felaktiga utbetalningar från arbetslöshetskassorna 2023. Den här rapporten innehåller IAF:s redovisning av uppdraget.