IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Vårt arbetssätt

Vi utför vår tillsyn genom att göra granskningar av olika slag. IAF har en modell för att fånga upp olika riskmoment i ersättningssystemen. Den ligger till grund för vilka granskningar vi genomför. I regleringsbrevet eller särskilda regeringsbeslut kan vi också få regeringens uppdrag att genomföra specifika granskningar.

Medarbetare på IAF arbetar med granskningar

Granskningsdirektiv

Inför en granskning tar vi fram ett granskningsdirektiv. Därefter planerar vi hur granskningen kan genomföras. När det behövs har vi en dialog med den som ska granskas i samband med att uppdraget startar. 

Rapport

När en granskning är genomförd redovisar vi den i form av en rapport. Rapporten skickas till den organisation som blivit granskad och publiceras på vår webbplats. Det är vanligt att vi har möten där våra utredare presenterar granskningsresultatet tillsammans med den eller de organisationer som blivit granskade. 

Olika allvarliga brister

För att bedöma hur allvarliga de brister är som framkommer i samband med IAF:s granskningar utgår vi från en fyrgradig skala.

  • Påpekande 
  • Anmärkning
  • Kritik
  • Allvarlig kritik

Uppföljning

När vi har hittat en brist, följer vi vanligtvis upp att den rättas till. Därför vill vi ofta att den organisation som blivit granskad återrapporterar till oss vilka åtgärder som kommer att vidtas. Vi kan också göra uppföljningar där syftet är att följa upp om vidtagna åtgärder har hjälpt, eller om det fortfarande finns brister inom ett område.