IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetskassor

Konsoliderad version med ändringar införda till och med IAFFS 2021:3. Grundföreskrifterna trädde i kraft den 10 december 2018.

Beslutade den 16 november 2018. 

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen föreskriver följande med stöd av 

 • 71 § lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor, 
 • 4, 22 och 23 §§ förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor, samt 
 • 31 § förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Arbetslöshetskassans ledning

Beslutsordning

1 § Arbetslöshetskassan ska ha en fastställd beslutsordning, som anger vem eller vilka befattningshavare som har rätt att fatta beslut inom olika delar av arbetslöshetskassans verksamhet. Denna ordning ska ange vilka beslut arbetslöshetskassans styrelse har delegerat.

Av beslutsordningen ska det framgå vem eller vilka befattningshavare som har rätt att lämna uppgifter avseende medlemsredovisning till Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen.

Stadgeändring

2 § Arbetslöshetskassan ska anmäla registrering av ändring i sina stadgar till Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen.

En sådan anmälan om registrering kan göras:

 • elektroniskt, med iakttagande av anvisad säkerhetslösning, till Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens elektroniska Portal under Mina Sidor, eller
 • skriftligen per post.

En anmälan om registrering av stadgeändring ska innehålla förutom stadgeändringen en vidimerad kopia på stämmoprotokollet eller ett vidimerat utdrag av stämmoprotokollet av vilket framgår att föreningsstämman beslutat om stadgeändringen.

Arbetslöshetskassans medlemmar

Ansökan om inträde

3 § En ansökan om medlemskap ska vara skriftlig och undertecknad.

Ansökningshandlingen ska vara utformad på sådant sätt att den endast avser inträde i en arbetslöshetskassa.

På ansökningshandlingen ska det framgå när den kom in till arbetslöshetskassan.

Uppgifterna i ansökan ska styrkas genom nödvändiga intyg eller på annat sätt.

Beslut om inträde

4 § En arbetslöshetskassas beslut att bevilja inträdesansökande medlemskap ska vara skriftligt.

Det ska framgå av beslutet från och med vilken tidpunkt medlemskapet i arbetslöshetskassan gäller.

Flera deltidsarbeten

5 § En inträdesansökande som arbetar inom flera arbetslöshetskassors verksamhetsområden har rätt till inträde i en arbetslöshetskassa, inom vars område hans eller hennes huvudsakliga arbete ligger.

Beslut om utträde

6 § Arbetslöshetskassan ska fatta beslut om utträde och vid behov snarast utfärda övergångsbevis.

Av övergångsbeviset ska det framgå om en medlem har uteslutits och datum för uteslutningen.

Medlemsförteckning

7 § Av arbetslöshetskassans medlemsförteckning ska det framgå när en medlem har betalat sin medlemsavgift till arbetslöshetskassan samt vilken månad betald avgift hänför sig till.

Beslut om medlemsavgift

8 § Arbetslöshetskassans ansökan om godkännande av medlemsavgift enligt 43 § lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor ska vara Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen tillhanda senast en månad före det datum medlemsavgiften ska gälla ifrån.

Ansökan om godkännande av medlemsavgiften lämnas:

 • elektroniskt, med iakttagande av anvisad säkerhetslösning, till Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens elektroniska portal under Mina Sidor, eller
 • skriftligen per post.

Finansieringsavgift och statistikuppgifter

Medlemsredovisning

9 § Arbetslöshetskassan ska lämna uppgifter om totalt antal medlemmar vid utgången av varje månad till Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen. Redovisningen ska vara fördelad på kön.

Sättet och tidpunkten för medlemsredovisningen

9 a § Uppgifterna i 9 § ska med iakttagande av anvisad säkerhetslösning lämnas till Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens elektroniska Portal för medlemsredovisning. 

Redovisningarna ska vara Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen tillhanda i närmast efterföljande månad den dag Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen anvisar.

Ändrad medlemsredovisning

9 b § Om redovisade uppgifter som har rapporterats in till Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen ändras för viss månad måste arbetslöshetskassan redovisa de ändrade uppgifterna vid följande redovisningstillfälle.

Uppgift om finansieringsavgift

9 c § Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen lämnar uppgift om den finansieringsavgift arbetslöshetskassan ska betala i Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens elektroniska Portal för medlemsredovisning.

Årsredovisning

Allmänna bestämmelser

10 § Arbetslöshetskassans årsredovisning ska utformas i enlighet med lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor, årsredovisningslagen (1995:1554), bokföringslagen (1999:1078), dessa föreskrifter och god redovisningssed.

Redovisningsprinciper

11 § Arbetslöshetskassan ska redovisa intäkter och kostnader som är hänförliga till räkenskapsåret oavsett tidpunkten för betalning. Detta gäller även statligt bidrag till arbetslöshetsersättning samt kostnad för arbetslöshetsersättning.

Avsättningar felaktig arbetslöshetsersättning ska tas upp till motsvarande belopp som fordringar felaktig arbetslöshetsersättning. Om fordringar felaktig arbetslöshetsersättning inte motsvaras av avsättningar felaktig arbetslöshetsersättning, ska arbetslöshetskassan lämna en förklaring. (IAFFS 2021:3).

Balansräkning och resultaträkning

12 § I tilläggsupplysningarna till resultat- och balansräkningen ska arbetslöshetskassan lämna upplysningar om redovisnings- och värderingsprinciper, samt övriga upplysningar som behövs för att ge en rättvisande bild av arbetslöshetskassans ställning och resultat.

Statligt bidrag för arbetslöshetsersättning samt kostnad för arbetslöshetsersättning ska redovisas före skatteavdrag.

Arbetslöshetskassans balans- och resultaträkningar ska innehålla de poster och noter som anges i bilagan till denna föreskrift. Om en post uppgår till noll kronor behöver posten inte redovisas i balans- och resultaträkningen. Därutöver ska arbetslöshetskassan vid behov tillföra ytterligare poster och noter. Vad som i bilagan anges beträffande medlemmar, avser även anslutna till Arbetslöshetskassan Alfa samt övriga grundbeloppsberättigade.

Förvaltningsberättelse

13 § Utöver vad som anges i årsredovisningslagen (1995:1554) ska arbetslöshetskassan lämna särskilda upplysningar om:

 1. könsfördelat medlemsantal per den sista december, antal nytillkomna medlemmar samt antal medlemmar som har begärt utträde, anses ha utträtt på grund av bristande betalning eller har blivit uteslutna,
 2. medlemsavgifter för olika avgiftskategorier samt antal medlemmar i respektive avgiftskategori,
 3. utbetald ersättning, antal ersättningsdagar, genomsnittlig dagpenning och antal medlemmar som har fått ersättning under innevarande år,
 4. antal underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt samt fattade beslut avseende underrättelser med specificering av bland annat den andel där ersättning har tillerkänts och den andel som har lämnats utan åtgärd,
 5. antal inkomna begäranden om omprövning samt fattade omprövningsbeslut med specificering av andelen ärenden i vilka det ursprungliga beslutet har ändrats,
 6. antal inkomna överklaganden samt antal domar som rör beslut fattade av arbetslöshetskassan,
 7. antal beslut om återkrav av felaktigt utbetald arbetslöshetsersättning,
 8. antal polisanmälningar,
 9. namn på kassaföreståndare, kassastyrelsens ledamöter, auktoriserade och förtroendevalda revisorer, såväl ordinarie som suppleanter,
 10. antal styrelsesammanträden som har hållits under året, och
 11. arbetslöshetskassans förväntade framtida utveckling samt förväntad arbetslöshetsnivå bland arbetslöshetskassans medlemmar nästkommande år.

14 § Har upphävts genom IAFFS 2021:3.

Årsredovisningen lämnas till Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

15 §Arbetslöshetskassan ska lämna in en vidimerad kopia på originalhandlingarna av årsredovisningen och revisionsberättelsen till Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen.

Inlämnandet av handlingarna i första stycket ska göras:

 • elektroniskt, med iakttagande av anvisad säkerhetslösning, till Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens elektroniska Portal under Mina Sidor, eller
 • genom papperskopior per post.

Handlingarna ska komma in till Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen inom en månad från det att revisionsberättelsen har lämnats, dock senast den 31 maj.

Tillsyn

Uppföljning av ärenden

16 § Arbetslöshetskassan ska hålla uppgifter om inkommande omprövnings- och överklagningsärenden ordnade på ett sådant sätt att arbetslöshetskassan snabbt kan tillhandahålla följande uppgifter:

 1. ärendenummer eller liknande,
 2. medlemmens personnummer, namn och bostadsort,
 3. inkommande och utgående handlingar, samt datum för mottagande och utsändande, och
 4. datum då ärendet har avslutats.

Begäran om omprövning och överklagande ska liksom andra handlingar i ärendet ges ett ärendenummer samma dag som de kommer in eller sänds ut. På inkommande handlingar ska även ankomstdatum anges.

Uppföljning av återkrav

17 § Arbetslöshetskassan ska hålla återkravsärenden ordnade på ett sådant sätt att arbetslöshetskassan snabbt kan tillhandahålla följande uppgifter:

 1. felaktigt utbetalt belopp och eventuell befrielse från återbetalningsskyldighet,
 2. om arbetslöshetskassan har beviljat anstånd med betalningen och ränta på obetalt belopp,
 3. vilka belopp som arbetslöshetskassan har fått tillbaka genom inbetalning från ersättningstagaren respektive genom kvittning samt den ränta som har betalats av ersättningstagaren,
 4. vilka belopp som har återförts till staten,
 5. om ärendet har överklagats,
 6. vilka kravåtgärder som har vidtagits såsom påminnelser, betalningsföreläggande, överlämnande till kronofogdemyndighet etc.,
 7. om ersättningstagaren har uteslutits enligt 37 § lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor eller frånkänts ersättning enligt 46 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och 
 8. om polisanmälan har gjorts och om kravet har preskriberats.

Styrelseprotokoll

18 § Protokoll som har förts vid sammanträde med styrelsen för en arbetslöshetskassa och som styrelsen lämnar in till Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen enligt 6 § förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor ska vara kompletta med samtliga till protokollet tillhörande bilagor.

Kopia på protokollet med bilagor lämnas till Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen:

 • elektroniskt, med iakttagande av anvisad säkerhetslösning, till Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens elektroniska Portal under Mina Sidor, eller
 • genom en vidimerad kopia av protokollet per post.

Anstånd

Avbetalningsplan

19 § Om arbetslöshetskassan beviljar anstånd med betalningen av ett återkrav till ett senare betalningstillfälle eller träffar avtal med den betalningsskyldige om en avbetalningsplan enligt 68 b § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring ska detta dokumenteras skriftligt och sändas över till den återbetalningsskyldige.

_______________

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

IAFFS 2018:1

Denna författning träder i kraft den 10 december 2018, då Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2017:6) om arbetslöshetskassor upphör att gälla.

IAFFS 2021:3 

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2022 och ska börja tillämpas avseende räkenskapsåret 2021.