IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om elektronisk överföring av vissa handlingar till en arbetslöshetskassa

Grundföreskrifterna trädde i kraft den 17 december 2018.

Beslutade den 16 november 2018.

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen föreskriver följande med stöd av  

  • 31 § förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring, och
  • 23 § förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor.

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter anger under vilka förutsättningar vissa handlingar får föras över elektroniskt till en arbetslöshetskassa. De handlingar som omfattas är 

  • anmälan om arbetslöshet, 
  • ansökan om arbetslöshetsersättning, 
  • arbetsgivarintyg,
  • arbetsintyg för företagare, och
  • begäran om inträde i en arbetslöshetskassa.

Grundläggande krav för elektronisk överföring

2 § En handling som anges i 1 § får föras över elektroniskt till en arbetslöshetskassa om arbetslöshetskassan tillhandahåller en e-tjänst genom vilken handlingen kan föras över på det sätt som anges i 4-7 §§.

Definitioner

3 § Denna föreskrift definierar begreppen e-tjänst och e-legitimation.

- Med e-tjänst avses en tjänst som en arbetslöshetskassa tillhandahåller för att någon elektroniskt ska kunna föra över och ta emot sådana handlingar som anges i 1 §.

- Med e-legitimation avses sådana e-legitimationer som anges i avsnitt 5.9 E-nämndens grundläggande vägledning för myndigheternas användning av e-legitimationer och elektroniska underskrifter (E-nämnden 04:02, Dnr 2004:8-3) eller andra e-legitimationer som uppfyller motsvarande tekniska, administrativa och rättsliga krav.

Krav på identifikation vid elektronisk överföring

Handlingar från en sökande som gäller ersättning

4 § När en sökande elektroniskt för över en anmälan om arbetslöshet, en ansökan om arbetslöshetsersättning eller ett arbetsintyg för företagare till en arbetslöshetskassa, ska den sökande 

  1. underteckna handlingen med stöd av sin e-legitimation, eller
  2. bekräfta riktigheten i lämnade uppgifter med stöd av lösenord, som den sökande har fått från arbetslöshetskassan.

Handlingar från en sökande som gäller inträde i en arbetslöshetskassa

5 § När en sökande för över en ansökan om inträde i en arbetslöshetskassa elektroniskt till arbetslöshetskassan, ska den sökande underteckna handlingen med stöd av sin e-legitimation. 

Handlingar från en arbetsgivare

6 § När en sökandes arbetsgivare eller en representant för arbetsgivaren elektroniskt för över ett arbetsgivarintyg till en arbetslöshetskassa ska intyget undertecknas med stöd av en e-legitimation.

Handlingar från en revisor eller någon annan  

7 § I en del av arbetsintyget för företagare intygar en revisor eller en annan utomstående person som har insikt i företagets verksamhet att de uppgifter som företagaren har lämnat är riktiga. Den som intygar att uppgifterna i arbetsintyget är riktiga ska vid den elektroniska överföringen underteckna handlingen med stöd av sin e-legitimation.

______________________

Denna författning träder i kraft den 17 december 2018, då Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2014:3) om elektronisk överföring av vissa handlingar till en arbetslöshetskassa upphör att gälla.