IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Rättsfall

Här kan du läsa om vissa av myndighetens överklaganden och yttranden i mål om arbetslöshetsförsäkringen som ännu inte är avgjorda i förvaltningsdomstolarna. Frågor som är viktiga för rättstillämpningen och av allmänintresse publiceras i fulltext. När domen har meddelats i dessa mål publicerar vi den i sin helhet som ett avgörande. Vi publicerar också andra domar som är viktiga för rättstillämpningen inom IAF:s verksamhetsområde.

Yttrande

Yttrande till Högsta förvaltningsdomstolen i mål nr 2245-19

Frågan i målet är vad som avses med heltidsutbildning enligt 16 b § 1 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) när ramtid ska bestämmas. Om det...

IAF:s yttrande

Avgörande

Dom i kammarrättens mål nr 2695-19

Fråga om person med frånvaro på grund av föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning kan anses ha bedrivit den egna verksamheten vid sidan av heltidsarbete...

Domen

Avgörande

Dom i kammarrättens mål nr 2495-18

Fråga om ersättning har betalats ut felaktigt på grund av att tidrapporter inte har skickats in i kronologisk ordning.

Domen

Avgörande

Beslut i Högsta förvaltningsdomstolens mål nr 6114-18

Beslut i Högsta förvaltningsdomstolens mål nr 6114-18 Fråga om arbetslöshetsersättning har betalats ut i strid mot 43 b § ALF och om IAF haft rätt att återkräva...

Beslutet

Avgörande

Beslut i högstaförvaltningsdomstolen mål nr 6113-18

Fråga om arbetslöshetsersättning har betalats ut i strid mot 43 b § ALF och om IAF har haft rätt att återkräva statsbidraget.

Beslutet

Avgörande

Dom i kammarrättens mål nr 682-19

Fråga om en vikarierande fiskare som inte var ordinarie medlem i ett fiskelag ska anses som företagare eller ej. Kammarrätten har sammantaget i motsats till underinstanserna funnit...

Domen

Avgörande

Dom i kammarrättens mål nr 3593-19 och 3594-19

Fråga om den sökande haft giltig anledning att lämna sitt arbete, trots att han dröjde ett år med att säga upp sin anställning efter det att det gemensamma hemmet...

Domen

Avgörande

Dom i förvaltningsrättens mål nr 4692-18

Fråga i målet var om arbetslöshetsersättning kunde beviljas jämsides med studier som låg på en studietakt om 75 procent. Eftersom studietakten inte var 100 procent...

Domen

Avgörande

Dom i kammarrättens mål nr 4961-18

Fråga om den sökandes agerande varit grov vårdslöshet och om det finns särskilda skäl att frånkänna honom rätt till ersättning istället för...

Domen

Avgörande

Beslut i Högsta förvaltningsdomstolen mål nr 2500-18

Fråga om tillämplig sanktionsbestämmelse när sökande tackat nej till erbjudande om en förlängning av en tidsbegränsad anställning.

Beslutet