IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Rättsfall

Här kan du läsa om vissa av myndighetens överklaganden och yttranden i mål om arbetslöshetsförsäkringen som ännu inte är avgjorda i förvaltningsdomstolarna. Frågor som är viktiga för rättstillämpningen och av allmänintresse publiceras i fulltext. När domen har meddelats i dessa mål publicerar vi den i sin helhet som ett avgörande. Vi publicerar också andra domar som är viktiga för rättstillämpningen inom IAF:s verksamhetsområde.

Avgörande

Dom i kammarrättens mål nr 4949-16

Fråga om återförvisning. Kammarrätten undanröjer förvaltningsrättens dom och visar målet åter till förvaltningsrätten för ny...

Domen

Avgörande

Dom i förvaltningsrättens mål nr 2615-16

Fråga om godtagbart skäl att inte lämna aktivitetsrapport enligt 43 § ALF...

Domen

Avgörande

Dom i förvaltningsrättens mål nr 528-16

Fråga om arbetslöshetsersättning har betalats ut i strid mot 43 b § ALF och om det i så fall föreligger grund för återbetalningsskyldighet av statsbidraget.

Domen

Avgörande

Dom i kammarrättens mål nr 3613-15

Frågan i målet är om en elitspelare under kontrakt kan anses ska anses stå till arbetsmarknadens förfogande.

Domen

Avgörande

Dom i kammarrättens mål nr 1211-16

Fråga om arbetslöshetskassan haft rätt att ändra tidigare beslut med stöd av 63 § första stycket 3 ALF.

Domen

Avgörande

Dom i kammarrättens mål nr 5498-15

Frågan i målet är hur en studieperiod av 20 veckor ska beräknas vid uppehåll i studierna, till exempel ett jullov. Domen har överklagats till Högsta förvaltningsdomstolen,...

Domen

Avgörande

Dom i kammarrättens mål nr 1199-16

Frågan i målet är huruvida HL ska betraktas som företagare i arbetslöshetsförsäkringen mening.

Domen

Avgörande

Dom i kammarrättens mål nr 7886-15

Frågan i målet är om sökanden har rätt till arbetslöshetsersättning under viss tid trots att sökanden inte varit registrerad som arbetssökande i...

Domen

Avgörande

Dom i kammarrättens mål nr 1487-16 och 1488-16

Frågan i målet är om sökanden är att betrakta som företagare och därmed inte har rätt till arbetslöshetsersättning. Fråga även om...

Domen

Avgörande

Dom i kammarrättens mål nr 2158-15

Fråga om omfattningen av en arbetslöshetskassas verksamhetsområde.

Domen