IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Rättsfall

Här kan du läsa om vissa av myndighetens överklaganden och yttranden i mål om arbetslöshetsförsäkringen som ännu inte är avgjorda i förvaltningsdomstolarna. Frågor som är viktiga för rättstillämpningen och av allmänintresse publiceras i fulltext. När domen har meddelats i dessa mål publicerar vi den i sin helhet som ett avgörande. Vi publicerar också andra domar som är viktiga för rättstillämpningen inom IAF:s verksamhetsområde.

Avgörande

Dom i förvaltningsrättens mål nr 22518-15

Fråga om hur överhoppningsbar tid ska beräknas vid prövning om återknytning till tidigare beviljad ersättningsperiod enligt 23 § ALF. Dag för dag eller på...

Domen

Avgörande

Dom i kammarrättens mål nr 3197-14

Fråga om en person ska anses vara företagare och inte arbetslös vid tillämpningen av 34 a § ALF.

Domen

Avgörande

Dom i förvaltningsrättens mål nr 1464-15

Fråga om grund för eftergift förelegat enligt 68 d § ALF...

Domen

Avgörande

Dom i förvaltningsrättens mål nr 20578-15

Fråga om det förhållandet att den sökande misstagit sig om senaste rapporteringsdagen är ett godtagbart skäl för att inte lämna aktivitetsrapport inom utsatt...

Domen

Avgörande

Dom i förvaltningsrättens mål nr 20584-15

Fråga om sökande som åberopat tekniska problem haft godtagbart skäl för att inte lämna aktivitetsrapport inom utsatt tid.

Domen

Avgörande

Dom i förvaltningsrättens mål nr 21137-15

Fråga om när den sökande ska lämna aktivitetsrapport första gången, då hon är att anse som arbetslös i försäkringens mening först månaden...

Domen

Avgörande

Dom i kammarrättens mål nr 3802-14

Fråga om arbetslöshetsersättning har betalats ut i strid mot 35 § tredje stycket ALF, dvs. den så kallade femårsregeln för företagare och IAF har därför...

Domen

Avgörande

Dom i kammarrättens mål nr 6613-14

Fråga om ersättning utgått obehörigen i samband med deltidsstudier och i så fall kan återkrävas.

Domen

Avgörande

Dom i kammarrättens mål nr 52-15

Fråga om den sökande ska frånkännas ersättning då han inte lämnat uppgift om pensionsuttag, men under tidigare beviljad ersättningsperiod fått sin ersättning...

Domen

Avgörande

Dom i kammarrättens mål nr 1057-15 och 1058-15

Tandläkarens legitimation drogs in på grund av att han vid flera tillfällen och under en prövotid visat oskicklighet vid behandling av patienter. Arbetslösheten är därför...

Domen