IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Rättsfall

Här kan du läsa om vissa av myndighetens överklaganden och yttranden i mål om arbetslöshetsförsäkringen som ännu inte är avgjorda i förvaltningsdomstolarna. Frågor som är viktiga för rättstillämpningen och av allmänintresse publiceras i fulltext. När domen har meddelats i dessa mål publicerar vi den i sin helhet som ett avgörande. Vi publicerar också andra domar som är viktiga för rättstillämpningen inom IAF:s verksamhetsområde.

Avgörande

Dom i förvaltningsrättens mål nr 20910-15

Fråga om den sökande haft godtagbart skäl för att inte lämna aktivitetsrapport inom utsatt tid.

Domen

Avgörande

Dom i Högsta förvaltningsdomstolens dom i mål nr 3927-14

Frågan i målet är om sökanden i arbetslöshetsförsäkringens mening är att betrakta som företagare och från vilken tidpunkt bedömningen ska...

Domen

Avgörande

Dom i Högsta förvaltningsdomstolens mål nr 2662-14

Fråga om sökande lämnat oriktiga uppgifter när han ansökte om ersättning – genom att inte redovisa att han under två dagar deltagit i eftervård för vilken...

Domen

Avgörande

Dom i kammarrättens mål nr 6876-14

Frågan i målet är om en arbetssökande står till arbetsmarknadens förfogande. Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat prövningstillstånd.

Domen

Avgörande

Dom i kammarrättens mål nr 7992-14

Frågan i målet är vad som kan anses utgöra godtagbara skäl att inte lämna aktivitetsrapport inom utsatt tid.

Domen

Avgörande

Dom i Högsta förvaltningsdomstolens mål nr 8285-13

Fråga om det förelegat synnerliga skäl för a-kassan att pröva en ansökan om arbetslöshetsersättning när sökande för sent, och först sedan...

Domen

Avgörande

Dom i kammarrättens mål nr 7412-13

Fråga om åberopad sjuktid kan anses styrkt och därmed överhoppningsbar vid bestämmande av ramtid.

Domen

Avgörande

Dom i kammarrättens mål nr 2375-14

Frågan i målet är om det finns synnerliga skäl att anse att sökanden haft rätt till arbetslöshetsersättning trots att hon genom kassakort ansökt om sådan...

Domen

Avgörande

Dom i kammarrättens mål nr 4773-14

Frågan i målet är om sökanden i arbetslöshetsförsäkringens mening är att betrakta som företagare eller arbetstagare och från vilken tidpunkt bedömningen...

Domen

Avgörande

Dom i kammarrättens mål nr 2732 och 2733-13

Fråga om utökad sysselsättningsgrad i en bisyssla innebär att bisysslan har utvidgats, även om antalet timmar som den sökande har arbetat i genomsnitt per vecka inte...

Domen