IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Dom i förvaltningsrättens mål nr 4692-18

Fråga i målet var om arbetslöshetsersättning kunde beviljas jämsides med studier som låg på en studietakt om 75 procent. Eftersom studietakten inte var 100 procent ansågs den sökande i första hand vara studerande och arbetslöshetsersättning beviljades inte.

Kammarrätten i Stockholm meddelade inte prövningstillstånd (mål nr 4067-19). Beslutet om att inte bevilja prövningstillstånd har vunnit laga kraft. Förvaltningsrättens dom står därför fast.

Den sökande hade studerat till en kandidatexamen i en studietakt om 75 procent jämsides med sitt arbete. Hen blev arbetslös och planerade att fortsätta att studera i samma takt som förut och ansökte därför om arbetslöshetsersättning jämsides med studierna. 

Huvudregeln är att arbetslöshetsersättning inte lämnas till en sökande som deltar i utbildning (10 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, ALF), men undantag finns i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring (ALFFo). Ett undantag avser utbildning som bedrivs på heltid under vissa förutsättningar (16 § ALFFo). 

Förvaltningsrätten gjorde följande bedömning. Då den sökandes studier inte uppgick till heltid omfattades inte hen av 16 § ALFFo. Den sökande omfattades inte heller av 14 § samma förordning då en kandidatexamen inte kan anses syfta till att ge en orientering om olika yrken och utbildningsvägar, eller att underlätta omställning från ett arbete till ett annat, i den meningen som förordningen åsyftar. Förvaltningsrätten ansåg att den sökande var studerande och att hen inte omfattades av några undantag som kan ge rätt till ersättning trots studier.