IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Dom i Högsta förvaltningsdomstolens mål nr 2245-19

Frågan i målet är vad som ska avses som heltidsutbildning vid bestämmande av ramtid inom arbetslöshetsförsäkringen. Om det är så att utbildningen i sig ska vara på heltid eller om heltidsbegreppet ska sättas i relation till den sökandes restarbetsförmåga.

Målet handlar om handlar om en person som uppbar en fjärdedels aktivitetsersättning och alltså hade nedsatt arbetsförmåga. Studierna motsvarade all den tid som hen kunnat arbeta.

HFD uttalade följande. Uttrycket heltidsutbildning i ALF bör tolkas i ljuset av syftet med regleringen. Att viss studietid gjorts överhoppningsbar syftar till att premiera utbildning. Om uttrycket skulle uppfattas som ett oeftergivligt krav på en studietakt om 100 procent skulle personer med nedsatt arbetsförmåga som uppbär exempelvis aktivitetsersättning aldrig få hoppa över studietid när ramtiden fastställs. Det skulle innebära att utbildning för dessa grupper inte premierades. Heltidsutbildning bör därmed anses motsvara all den tid som den arbetssökande hade kunnat arbeta.     

I detta fall blev det så att den enskildes studier på 75 procent ansågs utgöra heltidsstudier och att studietiden därmed var överhoppningsbar.