IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Dom i kammarrättens mål nr 1487-16 och 1488-16

Frågan i målet är om sökanden är att betrakta som företagare och därmed inte har rätt till arbetslöshetsersättning. Fråga även om återkrav.