IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Dom i kammarrättens mål nr 4949-16

Fråga om återförvisning.

Kammarrätten undanröjer förvaltningsrättens dom och visar målet åter till förvaltningsrätten för ny handläggning.