IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Sök i regelsamlingar

Sanktioner inom aktivitetsstöd, utvecklingsersättning och etableringsersättning

Åtgärder inom de arbetsmarknadspolitiska programmen aktivitetsstöd, utvecklingsersättning och etableringsersättning. Aktivitetsstöd är ett ekonomiskt stöd som...

 • Sanktioner inom aktivitetsstöd, utvecklingsersättning och etableringsersättning
 • Senast ändrad 1 augusti 2017

Ny föreskrift

Ny föreskrift, IAFFS 2017:3. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2015:4 upphör därmed att gälla.

Kapitel 1 - Regelverk EU-förordningar

Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen (förordning nr 883/2004). Europaparlamentets och Rådets...

 • Internationella bestämmelser

Avsnitt 2 - Arbetslöshetskassans ledning Lag

Kassans styrelse 15 § En arbetslöshetskassa skall ha en styrelse med minst tre ledamöter samt suppleanter. En av ledamöterna och hans eller hennes suppleant skall som statens representant...

 • Föreningsrättsliga bestämmelser

Avsnitt 3 - Medlemskap Lag

Rätt till medlemskap 34 § /Upphör att gälla U:2023-01-01/ Rätt att bli medlem i en arbetslöshetskassa har var och en som vid ansökningstillfället förvärvsarbetar...

 • Föreningsrättsliga bestämmelser

Avsnitt 5 - Föreningsstämma Lag

Föreningsstämma 50 § En arbetslöshetskassa skall hålla ordinarie föreningsstämma före den 1 juli varje år. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen...

 • Föreningsrättsliga bestämmelser

Avsnitt 6 - Redovisning och revision Lag

Redovisning 66 § Arbetslöshetskassans verksamhetsår är kalenderår. 67 § Styrelsen skall avge årsredovisning för varje räkenskapsår. Bestämmelser...

 • Föreningsrättsliga bestämmelser

Avsnitt 7 - Fusion Lag

Fusion 82 § Genom ett avtal om fusion kan en arbetslöshetskassa (den överlåtande kassan) gå upp i en annan arbetslöshetskassa (den övertagande kassan). En sådan...

 • Föreningsrättsliga bestämmelser

Avsnitt 9 - Samverkan Lag

Samverkan 88 § Arbetslöshetskassorna skall samverka med varandra i frågor som rör administration, service, information, utbildning och utveckling av kassornas verksamhet. Arbetslöshetskassorna...

 • Föreningsrättsliga bestämmelser

Avsnitt 11 - Statsbidrag och uppgiftsskyldighet Lag

Statsbidrag 93 § En arbetslöshetskassa har rätt till statsbidrag för kostnader för ersättning som betalas ut enligt bestämmelser i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.

 • Föreningsrättsliga bestämmelser

Avsnitt 12 - Omprövning och överklagan Lag

Överklagande av en arbetslöshetskassas beslut 95 § Beslut av en arbetslöshetskassa i ärenden enligt denna lag om rätt till medlemskap, medlemsavgifter och särskild...

 • Föreningsrättsliga bestämmelser