IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Sök i regelsamlingar

Avsnitt 17 - Återbetalningsskyldighet Rättspraxis

Bevisbördans placering Högsta Förvaltningsdomstolen har konstaterat att det är arbetslöshetskassan som bär bevisbördan för att det finns skäl för...

  • Försäkringsbestämmelser

Avsnitt 5 - Föreningsstämma

Reglerna om föreningsstämma och ombud enligt 50 - 65 §§ LAK. Om avsnittet...

  • Föreningsrättsliga bestämmelser

Avsnitt 4 - Arbetsvillkor Rättspraxis

Provisionsanställning utan ersättning Ett arbete som var helt baserat på provision men där den sökande inte hade fått någon betalning kunde betraktas som ett förvärvsarbete i...

  • Försäkringsbestämmelser

Avsnitt 4 - Finansieringsavgift Rättspraxis

Fakturor ansågs inte utgöra överklagbara beslut IAF hade fakturerat en arbetslöshetskassa för förhöjda finansieringsavgifter som avsåg perioden januari till...

  • Föreningsrättsliga bestämmelser

Avsnitt 11 - Statsbidrag och uppgiftsskyldighet Rättspraxis

Återkrav av statsbidrag som har betalats ut felaktigt  på grund av systemfel Kammarrätten i Stockholm har prövat frågan om en arbetslöshetskassa var skyldig att...

  • Föreningsrättsliga bestämmelser

Avsnitt 8 - Företagare Rättspraxis

Begreppet företagare  Innebörden av företagarbegreppet Den sökande beviljades tillsammans med sin man arbetslivsutveckling (ALU) från slutet av september 1995 till den...

  • Försäkringsbestämmelser

Kapitel 4 - Artikel 61 - Sammanläggning av kvalifikationsperioder för rätt till ersättning

När försäkringsperioder, anställningsperioder eller perioder av verksamhet som egenföretagare vilka har fullgjorts i ett tidigare arbetsland kan läggas samman med perioder...

  • Internationella bestämmelser
  • Senast ändrad 1 april 2017

Nytt rättsfall

Nytt rättsfall angående glapp i försäkringsperioden, Kammarrätten i Jönköpings dom den 28 april 2016 i mål nr 1338-15. HFD lämnade ej prövningstillstånd i frågan, mål nr 3085-16.