IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Sök i regelsamlingar

Avsnitt 12 - Omprövning och överklagan

Paragraferna 95 - 116 i LAK om överklagande av en arbetslöshetskassas beslut, överklagande av beslut från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, gemensamma...

 • Föreningsrättsliga bestämmelser
 • Senast ändrad 1 juli 2014

Nytt rättsfall

Nytt rättsfall (Arbetslöshetskassas talerätt enligt LAK) Kammarrätten i Stockholms beslut i målnr 2850-13, 2820-13.

Avsnitt 12 - Varning och avstängning

Varning och avstängning från rätt till ersättning 43 - 43 c §§ samt 44 a - 45 §§ ALF. Om avsnittet...

 • Försäkringsbestämmelser
 • Senast ändrad 9 november 2022
Rättspraxis

Högsta förvaltningsdomstolen dom den 12 september 2022 i mål nr 2140-21 (HFD 2022 ref. 35)

Frågan i målet var om N.N. hade lämnat sitt arbete i den mening som avses i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och om så var fallet fanns det då giltig anledning till att lämna arbetet?

Lag

Övergångsbestämmelse

Övergångsbestämmelse till införandet av en ny 43 c § ALF.

Rättspraxis

Nytt rättsfall

Nytt rättsfall om arbetslöshetsersättning har betalats ut i strid mot 43 b § ALF eftersom arbetslöshetskassan inte utrett om sökanden haft giltig anledning att säga upp sig på egen begäran därför att avgångsvederlag har betalats ut.

Avsnitt 13 - Frånkännande

Frånkännande av rätt till ersättning enligt 46, 46 a-b §§ ALF. Om avsnittet...

 • Försäkringsbestämmelser
 • Senast ändrad 2 juli 2018
Lag

Ändring i lagen om arbetslöshetsförsäkring

Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring: Ändring i 46 b §

Avsnitt 14 - Ansökan om ersättning, elektronisk överföring och uppgiftsskyldighet i vissa fall

Avsnitt 14 - Ansökan om ersättning, elektronisk överföring och uppgiftsskyldighet i vissa fall Ansökan om ersättning, elektronisk överföring av vissa uppgifter...

 • Försäkringsbestämmelser
 • Senast ändrad 17 december 2018
Föreskrift

Omtryck av föreskrifter

Omtryck av föreskrift om arbetslöshetskassor, IAFFS 2018:2. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2016:3 upphör därmed att gälla. Omtryck av föreskrift om elektronisk överföring av vissa handlingar till en arbetslöshetskassa, IAFFS 2018:3. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2014:3 upphör därmed att gälla.

Förordning

Ändring i förordning

Uppdatering i 24 och 24 a §§ Förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring.

Avsnitt 15 - Omprövning och överklagande

Omprövning och överklagande enligt 49-65 §§ ALF. Avsnittet tar också upp överklagande i ärenden om rätt till ersättning, överklagande i ärenden...

 • Försäkringsbestämmelser
 • Senast ändrad 26 juni 2018
Lag

Ändring i lag

Lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid: Ändring i 2 §, andra stycket, punkt 2.

Avsnitt 16 - Rätt att innehålla ersättning i vissa fall

Arbetslöshetskassornas rätt att under vissa förutsättningar innehålla ersättning i avvaktan på beslut i ärenden om rätt till ersättning, om avstängning,...

 • Försäkringsbestämmelser
 • Senast ändrad 1 september 2013
Lag

Ändring i lag

Bestämmelsen i 70 § flyttar till 66 § samt några ändringar i den nya bestämmelsen, SFS 2013:152.

Avsnitt 17 - Återbetalningsskyldighet

Förutsättningar som gäller när arbetslöshetskassan ska återkräva felaktigt utbetald arbetslöshetsersättning enligt 68 - 68 f §§ ALF. Om...

 • Försäkringsbestämmelser
 • Senast ändrad 1 september 2022
Lag

Ny 68 f paragraf genom lag 2022:1321

Ändringar till följd av att det tillkommit en ny 68 f § ALF genom lag 2022:1321, som trädde i kraft den 1 september 2022.

Rättspraxis

Dom i kammarrätten

Kammarrätten i Sundsvalls dom 2019-12-13, mål nr 2495-18

Föreskrift

Ny föreskrift

Ny föreskrift om arbetslöshetskassor, IAFFS 2018:1. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2017:6 upphör därmed att gälla.

Avsnitt 18 - Begränsning av ersättning vid arbetskonflikt och sammanträffande av förmåner

Regler för begränsning av samhällsstöd vid arbetskonflikt samt minskning av vissa ersättningar med utgiven dagpenning enligt 67 och 69 §§ ALF. Om avsnittet...

 • Försäkringsbestämmelser
 • Senast ändrad 1 september 2013

Ändring i lag

Lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring: Ändring i rubrik angående särskilda bestämmelser. SFS 2013:152.