IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Sök i regelsamlingar

Avsnitt 3 - Medlemskap Lag

Rätt till medlemskap 34 § /Upphör att gälla U:2023-01-01/ Rätt att bli medlem i en arbetslöshetskassa har var och en som vid ansökningstillfället förvärvsarbetar...

  • Föreningsrättsliga bestämmelser

Avsnitt 6 - Redovisning och revision Lag

Redovisning 66 § Arbetslöshetskassans verksamhetsår är kalenderår. 67 § Styrelsen skall avge årsredovisning för varje räkenskapsår. Bestämmelser...

  • Föreningsrättsliga bestämmelser

Avsnitt 7 - Fusion Lag

Fusion 82 § Genom ett avtal om fusion kan en arbetslöshetskassa (den överlåtande kassan) gå upp i en annan arbetslöshetskassa (den övertagande kassan). En sådan...

  • Föreningsrättsliga bestämmelser

Avsnitt 4 - Arbetsvillkor Lag

Arbetsvillkoret 12 § /Upphör att gälla U:2023-01-02/ Rätt till ersättning vid arbetslöshet har en sökande som under en ramtid av tolv månader omedelbart före...

  • Försäkringsbestämmelser

Avsnitt 12 - Omprövning och överklagan Lag

Överklagande av en arbetslöshetskassas beslut 95 § Beslut av en arbetslöshetskassa i ärenden enligt denna lag om rätt till medlemskap, medlemsavgifter och särskild...

  • Föreningsrättsliga bestämmelser

Avsnitt 5 - Föreningsstämma Lag

Föreningsstämma 50 § En arbetslöshetskassa skall hålla ordinarie föreningsstämma före den 1 juli varje år. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen...

  • Föreningsrättsliga bestämmelser

Avsnitt 11 - Statsbidrag och uppgiftsskyldighet Lag

Statsbidrag 93 § En arbetslöshetskassa har rätt till statsbidrag för kostnader för ersättning som betalas ut enligt bestämmelser i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.

  • Föreningsrättsliga bestämmelser