IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Sök i regelsamlingar

Avsnitt 4 - Arbetsvillkor Lag

Arbetsvillkoret 12 § /Upphör att gälla U:2023-01-02/ Rätt till ersättning vid arbetslöshet har en sökande som under en ramtid av tolv månader omedelbart före...

  • Försäkringsbestämmelser

Avsnitt 7 - Avdrag för pension m.m. Föreskrift

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2018:2) om arbetslöshetsförsäkring Kap. 5 Inkomstrelaterad ersättning Pensionsavdrag Omräkning...

  • Försäkringsbestämmelser

Avsnitt 8 - Företagare Lag

Definition av företagare 34 § Med företagare avses i denna lag fysisk person som bedriver sådan näringsverksamhet som avses i 13 kap. 1 § första stycket inkomstskattelagen...

  • Försäkringsbestämmelser

Avsnitt 10 - Bisyssla Lag

Deltid och bisyssla 39 § Med bisyssla avses i denna lag sådant arbete i anställning eller näringsverksamhet som den sökande före arbetslöshetens inträde under...

  • Försäkringsbestämmelser

Avsnitt 11 - Lämpligt arbete Lag

Varning och avstängning från rätt till ersättning 44 § Ett arbete ska anses lämpligt, om 1. det inom ramen för tillgången på arbetstillfällen tagits...

  • Försäkringsbestämmelser

Avsnitt 11 - Lämpligt arbete Förordning

Lämpligt arbete 26 § Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får meddela föreskrifter om lämpligt arbete enligt 44 § andra stycket lagen (1997:238)...

  • Försäkringsbestämmelser

Avsnitt 11 - Lämpligt arbete Rättspraxis

Erbjudet arbete i annat land Den arbetssökande avvisade ett erbjudet arbete som byggnadssnickare hos ett bemanningsföretag i Norge och arbetslöshetskassan satte därför ned...

  • Försäkringsbestämmelser