IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Sök i regelsamlingar

Avsnitt 17 - Återbetalningsskyldighet Lag

Särskilda bestämmelser 68 § Har någon genom oriktig uppgift eller genom underlåtenhet att fullgöra sin uppgifts- eller anmälningsskyldighet eller på annat sätt...

  • Försäkringsbestämmelser

Kapitel 2 - Fastställande av tillämplig lagstiftning Förordning nr 883/2004

Artikel 11 – Allmänna bestämmelser De personer som denna förordning tillämpas på skall omfattas av endast en medlemsstats lagstiftning. Denna lagstiftning skall fastställas...

  • Internationella bestämmelser

Kapitel 1 - Regelverk Nordiska konventionen om social trygghet

Artikel 3 – Personkrets Denna konvention gäller personer som omfattas av förordningens personkrets och som är eller har varit omfattade av lagstiftningen i ett nordiskt land. Denna...

  • Internationella bestämmelser