IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Sök i regelsamlingar

Avsnitt 15 - Omprövning och överklagande Lag

1 § Då enligt lag eller särskild författning tid skall räknas efter vecka, månad eller år, varde den dag för slutdag ansedd som genom sitt namn i veckan eller...

  • Försäkringsbestämmelser

Avsnitt 15 - Omprövning och överklagande Rättspraxis

Rättidsprövning Arbetslöshetskassan beslutade att avvisa ett överklagande med motiveringen att den klagande inte skickat in överklagandet i original och att överklagandet...

  • Försäkringsbestämmelser

Avsnitt 17 - Återbetalningsskyldighet Lag

Särskilda bestämmelser 68 § Har någon genom oriktig uppgift eller genom underlåtenhet att fullgöra sin uppgifts- eller anmälningsskyldighet eller på annat sätt...

  • Försäkringsbestämmelser

Kapitel 1 - Regelverket Förordningar och konventioner

Den här regelsamlingen innehåller föreskrifter, redogörelse för rättspraxis och information om nedanstående förordningar, avtal, bilaterala konventioner och...

  • Internationella bestämmelser

Kapitel 2 - Fastställande av tillämplig lagstiftning Förordning nr 883/2004

Artikel 11 – Allmänna bestämmelser De personer som denna förordning tillämpas på skall omfattas av endast en medlemsstats lagstiftning. Denna lagstiftning skall fastställas...

  • Internationella bestämmelser

Kapitel 2 - Fastställande av tillämplig lagstiftning Övrigt

Tillämplig lagstiftning – lagvalsregler  Lagvalsreglerna avgör vilken medlemsstats lagstiftning som ska tillämpas för en person som omfattas av förordningarna. Syftet...

  • Internationella bestämmelser