IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Vårt uppdrag

IAF har regeringens och riksdagens uppdrag att verka för att arbetslöshetsförsäkringen ska fungera som en omställningsförsäkring.

Det gör vi genom tillsyn över arbetslöshetskassorna och Arbetsförmedlingens uppdrag som påverkar de arbetssökandes arbetslöshetsersättning. 

Dessutom har vi tillsyn över Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans arbete med sanktioner inom aktivitetsstödet, utvecklingsersättningen och etableringsersättningen.

Vår målbild

Vårt mål är att bidra till en välfungerande arbetsmarknad. Genom att granska och utöva tillsyn bidrar vi till att myndighetsutövningen som berör personer som står utanför arbetsmarknaden är likvärdig och rättssäker. 

Vi arbetar med verksamhetsutveckling och har fyra delmål i vårt utvecklingsarbete:

  • Vi bidrar till att rätt person får rätt ersättning i rätt tid 
  • Vi bidrar till utveckling på vårt område
  • Vi arbetar effektivt och utvecklande
  • Vi är en attraktiv arbetsplats

Vår värdegrund

Den statliga värdegrunden vilar på sex viktiga principer: Demokrati, legalitet, objektivitet, saklighet och likabehandling, fri åsiktsbildning, respekt, effektivitet och service. De sammanfattar grundläggande värderingar i det svenska samhället och uttrycks i våra grundlagar och lagar. 

På IAF håller vi regelbundet dialoger kring värdegrunden i våra arbetsgrupper och vi deltar aktivt i forum som syftar till en god förvaltningskultur. Det innebär bland annat medverkan i nätverk mot korruption.