IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Arbetsförmedlingen har flera utmaningar i sitt kontrollarbete

I en ny rapport om Arbetsförmedlingens kontrollarbete konstaterar Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) att Arbetsförmedlingen har flera utmaningar att arbeta med för att kontrollarbetet ska fungera så bra som möjligt.

Cathrine Carlberg, chef för granskningsenheten vid IAF – Arbetsförmedlingen måste fortsätta att utveckla sitt arbete med handlingsplaner och kontroller av om sökta arbeten är lämpliga utifrån den sökandes geografiska och yrkesmässiga sökområde, säger Cathrine Carlberg som är chef för granskningsenheten vid IAF. 

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) presenterar idag rapporten 2024:3 Kontrollfunktionen i en tid av förändring på Arbetsförmedlingen. Det är en slutrapport som redovisar hur kontrollarbetet har utvecklats under tiden som reformeringen av Arbetsförmedlingen har genomförts. Slutsatserna i rapporten utgår främst från slutsatser i IAF:s rapporter som är publicerade 2020–2023.  

 Kontrollarbetet har förbättrats i flera delar över tid. Vi ser en ökad likabehandling och färre felaktiga utbetalningar tack vare förbättrat arbete med aktivitetsrapporter och att det skickas fler underrättelser för vidare kontroll av a-kassorna. Men det finns flera utmaningar som måste hanteras för att kontrollarbetet ska fungera, säger Cathrine Carlberg.

Viktiga utmaningar för Arbetsförmedlingens kontrollarbete

Rapportens slutsatser visar att Arbetsförmedlingen har flera utmaningar att hantera för att kontrollen av arbetssökande ska fungera så bra som möjligt. 

  • Arbetsförmedlingen behöver förbättra kvaliteten i handlingsplanerna så att kraven i bestämmelserna uppfylls, samt att de fungerar bättre både som underlag för kontrollen och som stöd för de arbetssökande.  
  • Arbetsförmedlingen behöver kontrollera att sökta arbeten är lämpliga utifrån den arbetssökandes yrkesmässiga och geografiska sökområde samt följa upp om arbetssökande vid behov vidgar sitt sökområde.
  • Arbetsförmedlingen behöver säkerställa att arbetsförmedlare och kontrollhandläggare skickar alla signaler och underrättelser som de borde skicka om att det kan finnas anledning att anta att arbetssökande inte uppfyller villkoren för sin ersättning.
  • Arbetsförmedlingen behöver säkerställa att arbetsförmedlarnas minskade helhetssyn över de arbetssökande inte påverkar kvaliteten i arbetet med att utöva kontroll samt att relevant information om den arbetssökande är tillgänglig för berörda i kontrollarbetet.
  • Arbetsförmedlingen behöver säkerställa en väl fungerande uppföljning och kontroll av externa leverantörer, så att avvikelserapporteringen fungerar som tänkt.
  • Arbetsförmedlingen behöver förbättra tillgängligheten för arbetssökande så att de får förutsättningar att kunna uppfylla kraven som ställs om att kontakta Arbetsförmedlingen och meddela förändringar.
  • Arbetsförmedlingen behöver fortsätta arbetet med att minska risken för driftstörningar som kan påverka kontrollen av arbetssökande.

 Arbetsförmedlingens kontrollarbete är en av grundpelarna för att arbetslöshetsförsäkringen ska fungera som en omställningsförsäkring. När kontrollarbetet brister ökar risken för både felaktiga utbetalningar och långtidsarbetslöshet, säger Cathrine Carlberg.