IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Lag och rätt inom vårt verksamhetsområde

Arbetslöshetsförsäkringens regler finns i lagen och förordningen om arbetslöshetsförsäkring och lagen och förordningen om arbetslöshetskassor. Sanktionerna inom aktivitetsstödet, utvecklingsersättningen och etableringsersättningen regleras i förordningen om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska program.

Föreskrifter

I vissa fall kan IAF utfärda juridiskt bindande föreskrifter som klarlägger eller fyller ut bestämmelserna i lagarna och förordningarna om arbetslöshetsförsäkring och arbetslöshetskassor. Våra föreskrifter hittar du under rubriken Föreskrifter.

Allmänna råd

Allmänna råd är generella rekommendationer om tillämpningen av en författning som anger hur någon kan eller bör handla i ett visst hänseende.

Rättsfall

Vi har också uppgiften att driva mål i domstol för att få fram vägledande domstolsavgöranden. Vissa principiellt viktiga mål publiceras under rubriken Rättsfall.

Regelsamlingar

Vi har sammanställt regelsamlingar som ger en överblick över lagar, förordningar, förarbeten och rättspraxis inom våra områden. 

När vi anser att lagar eller förordningar behöver ändras kan vi anmäla det till regeringen.

Vi har sammanlagt fyra olika regelsamlingar som du hittar under rubriken Regelsamlingar.