IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Om oss

IAF är en myndighet som har till uppgift att bidra till att arbetsmarknaden fungerar väl. Det gör vi genom att granska arbetslöshetskassorna, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassans arbete med att hantera några av våra trygghetssystem för den som är arbetslös: arbetslöshetsförsäkringen, aktivitetsstödet/utvecklingsersättningen och etableringsersättningen.

Vi granskar, följer upp och påtalar brister inom våra trygghetssystem

Genom att granska, följa upp och påtala brister kan vi bidra till ökad rättssäkerhet för enskilda som har rätt till de olika ersättningsformerna. Vi sprider kunskap om våra granskningar genom att publicera rapporter och föra dialog med arbetslöshetskassorna, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. 

Vi arbetar med tillsynsärenden 

När en arbetslöshetskassa har omfattande brister i verksamheten, eller bryter mot regelverket kan vi besluta om olika påföljder. Vi kan starta ett tillsynsärende, erinra och förelägga om rättelse. Om rättelserna inte genomförs i tid kan vi besluta att arbetslöshetskassan helt eller delvis inte ska få statsbidrag för en viss tid. 

Vi följer och driver utvecklingen inom arbetslöshetsförsäkringens område

IAF har i uppgift att följa och driva utveckling inom arbetslöshetsförsäkringens område och de delar av de övriga ersättningsformerna som ingår i vår tillsyn. Vi utfärdar föreskrifter, tolkar regelverket och bidrar till förändrad praxis i domar om arbetslöshetsförsäkringen. När det behövs föreslår vi författningsändringar inom vårt område. Vi bidrar också till arbetet med att förebygga och motverka fusk och felaktiga utbetalningar för att säkerställa trygghetssystemens legitimitet. 

Vi förvaltar uppgifter om arbetslöshetsförsäkringen 

Som tillsynsmyndighet förvaltar vi flera uppgifter om arbetslöshetskassorna och arbetslöshetsförsäkringen. Det handlar bland annat om att föra register över arbetslöshetskassorna och att utse statens representanter i arbetslöshetskassornas styrelser. Vi utfärdar intyget U2 som ger arbetssökande rätt att söka jobb i andra länder i Europa med bibehållen ersättning från sin a-kassa och är även förbindelseorgan inom EU i arbetslöshetsförsäkringsfrågor. 

Med stöd- och ledningsverksamhet skapar vi förutsättningar för verksamheten

Våra stöd- och ledningsfunktioner ger förutsättningar för effektiva arbetssätt inom våra olika uppdrag. De omfattar bland annat ledning, styrning, ekonomi, IT, juridik, HR och kommunikation.