IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar

IAF gör regelbundna granskningar av arbetslöshetskassornas egna kapital. I år har även kassornas finansiella placeringar granskats. Granskningen visar att några arbetslöshetskassor har för stort eget kapital. IAF bedömer att arbetslöshetskassorna har god kontroll över sina finansiella placeringar.

Några arbetslöshetskassor har för stort eget kapital

Arbetslöshetskassornas egna kapital uppgår till betydande belopp. 2018 uppgick det till 2 miljarder kronor. 

Granskningen visar att två arbetslöshetskassor har för stort eget kapital. Det är Byggnadsarbetarnas och Fastighets arbetslöshetskassor. 

Diagram som visar arbetslöshetskassornas kostnadstäckning 2018

En arbetslöshetskassas eget kapital ska som mest motsvara 12 månader av verksamhetens kostnader. Om det egna kapitalet överstiger 12 månaders kostnader är det ett tecken på att medlemsavgiften är onödigt hög, skriver IAF i rapporten.

Granskningen visar även att de flesta arbetslöshetskassorna har beslut om att ha ett eget kapital som motsvarar 4-8 månaders kostnader. Den nivån innebär att respektive arbetslöshetskassa har en buffert och att det finns en marginal till den högsta tillåtna nivån av eget kapital. 

God kontroll över finansiella placeringar

IAF bedömer att arbetslöshetskassorna har en god kontroll över sina finansiella placeringar. Det är respektive arbetslöshetskassas styrelse som ska se till att det finns en tillfredsställande kontroll över kassans medel. I en enkätundersökning har kassorna svarat att de gör löpande uppföljningar av sina placeringar.

20 av 26 granskade arbetslöshetskassor placerar sitt kapital, och 6 arbetslöshetskassor har valt att inte placera något kapital. Kassorna som placerar sitt kapital gör det till stor del i fonder med lägre risk. 

Informationen om arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar har inhämtats från arbetslöshetskassornas årsredovisningar och genom en enkätundersökning.