IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Årsredovisning 2019

I årsredovisningen beskriver vi verksamhetens resultat och prestationer i en resultatredovisning och en finansiell redovisning.

Årsredovisningens indelning 

Kapitel 1 beskriver vårt uppdrag och våra fokusområden för årets granskningar. 

Kapitel 2-4 innehåller resultatredovisningen och är uppdelad på våra tre verksamhetsgrenar: tillsyn och uppföljning, förtydliga regelverket och förvaltning. Kapitel 2 innehåller en förteckning och kort sammanfattning av våra granskningar som avslutades 2019 samt en förteckning över pågående granskningar den 1 januari 2020. 

Kapitel 5 redovisar vår samverkan under året. 

Kapitel 6 redovisar hur vi arbetat med kompetensförsörjning under året samt uppgifter om sjukfrånvaro, personalrörlighet och friskvård. 

Kapitel 7 innehåller tabeller som beskriver förutsättningarna för våra kostnadsberäkningar och en fördelning av verksamhetens intäkter och kostnader samt en tabell med antal och kostnad per prestation i tidsserier om tre år. 

Kapitel 8 redovisar finansiella uppgifter för verksamhetsåret 2019.