IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Föreskrifter och allmänna råd om lämpligt arbete på extern remiss

IAF har tagit fram förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om lämpligt arbete som kan börja gälla 1 januari 2024. Nu får Arbetsförmedlingen, arbetslöshetskassorna och Sveriges a-kassor möjlighet att lämna synpunkter senast 15 september 2023.

IAF:s föreskrifter och allmänna råd berör alla arbetslöshetskassor, Arbetsförmedlingen och de enskilda individer som ansöker om arbetslöshetsersättning eller ersättning som deltagare i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Dessutom berörs externa leverantörer som utför arbetsmarknadspolitiska insatser på uppdrag av Arbetsförmedlingen. 

Komplement till 44 § i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Föreskrifterna kompletterar bestämmelserna om lämpligt arbete i 44 § första stycket lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. Föreskrifterna gäller för bedömningen av vad som ska anses som lämpligt arbete för den som söker arbetslöshetsersättning enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring och den som söker ersättning enligt förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser.

Ambitionen är att göra det tydligare och lättare att förstå och tillämpa föreskrifterna

IAF:s ambition är att göra bestämmelserna tydligare och därmed lättare att förstå och tillämpa. IAF anser att det i föreskrifterna om lämpligt arbete ska vara tydligt vad som ska beaktas vid bedömningen av lämpligt arbete och att denna bedömning ska genomsyras av att arbetssökande ska komma i arbete så snart som möjligt.

Allmänna råd finns till flera av de föreslagna paragraferna

Det nya föreskriftsförslaget innehåller totalt 13 paragrafer. För att underlätta tolkningen av föreskrifterna har IAF valt att förtydliga några av bestämmelserna genom allmänna råd. Allmänna råd är inte bindande, men är en generell rekommendation om tillämpningen av en författning som anger hur man kan eller bör handla i ett visst hänseende.

Revideringen har gjorts i samverkan

I arbetet med revideringen har IAF samverkat med Arbetsförmedlingen, arbetslöshetskassorna och Sveriges a-kassor bland annat genom att lyfta olika frågeställningar vid gemensamma workshops. IAF:s förslag till föreskrifter och allmänna råd samt en konsekvensutredning har skickats till Arbetsförmedlingen, arbetslöshetskassorna och serviceorganisationen Sveriges a-kassor. Senast 15 september ska de lämna sina synpunkter på förslaget till IAF.